1 Rois 19:3
וירא ויקם וילך אל נפשו ויבא באר שבע אשר ליהודה וינח את נערו שם׃
1 Rois 19:4
והוא הלך במדבר דרך יום ויבא וישב תחת רתם אחת וישאל את נפשו למות ויאמר רב עתה יהוה קח נפשי כי לא טוב אנכי מאבתי׃
Jean 1:2
הוא היה בראשית אצל האלהים׃
Jean 1:3
הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה׃
Jean 4:2
ואולם ישוע הוא לא הטביל כי אם תלמידיו׃
Jean 4:3
ויעזב את ארץ יהודה וילך שנית הגלילה׃
Luc 9:62
ויאמר ישוע כל השם את ידו על המחרשה ומביט אחריו לא יכשר למלכות האלהים׃
Actes 15:37
ובר נבא יעץ לקחת אתם את יוחנן המכנה מרקוס׃
Actes 15:38
אך פולוס לא אבה לקחת אתם את האיש אשר סר מעליהם בפמפוליא ולא הלך אתם במלאכתם׃
Jérémie 6:11
ואת חמת יהוה מלאתי נלאיתי הכיל שפך על עולל בחוץ ועל סוד בחורים יחדו כי גם איש עם אשה ילכדו זקן עם מלא ימים׃
Job 32:18-20
18
כי מלתי מלים הציקתני רוח בטני׃
19
הנה בטני כיין לא יפתח כאבות חדשים יבקע׃
20
אדברה וירוח לי אפתח שפתי ואענה׃
Psaumes 39:3
חם לבי בקרבי בהגיגי תבער אש דברתי בלשוני׃
Ezechiel 3:14
ורוח נשאתני ותקחני ואלך מר בחמת רוחי ויד יהוה עלי חזקה׃
Actes 4:20
כי לא נוכל אנחנו לחדל מדבר את אשר ראינו ושמענו׃
Actes 17:16
ויהי באתינס ופולוס מהכה להם ותתחמץ רוחו בקרבו בראתו את העיר מלאה אלילים׃
Actes 18:5
וכבוא סילא וטימותיוס ממקדוניא היה פולוס נגש ברוח להעיד אל היהודים כי ישוע הוא המשיח׃
1 Corinthiens 9:16
אם אבשר את הבשורה אין לי תהלה כי החובה מטלת עלי ואוי לי אם לא אבשר׃
1 Corinthiens 9:17
כי אם ברצוני אעשה כן יהיה לי שכר ואם בעל כרחי פקדת משמרתי היא׃
2 Corinthiens 5:13-15
13
כי אם השתגענו לאלהים היתה זאת ואם השכלנו לכם היתה׃
14
כי אהבת המשיח דחקת אתנו בהיותנו דנים אשר אם מת אחד בעד כלם כלם מתו׃
15
ובעד כלם מת למען לא יחיו החיים עוד לנפשם כי אם לאשר מת ויקם בעדם׃