Psaumes 34:6
זה עני קרא ויהוה שמע ומכל צרותיו הושיעו׃
Psaumes 35:9-11
9
ונפשי תגיל ביהוה תשיש בישועתו׃
10
כל עצמותי תאמרנה יהוה מי כמוך מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגזלו׃
11
יקומון עדי חמס אשר לא ידעתי ישאלוני׃
Psaumes 69:33
כי שמע אל אביונים יהוה ואת אסיריו לא בזה׃
Psaumes 72:4
ישפט עניי עם יושיע לבני אביון וידכא עושק׃
Psaumes 109:30
אודה יהוה מאד בפי ובתוך רבים אהללנו׃
Psaumes 109:31
כי יעמד לימין אביון להושיע משפטי נפשו׃
Esaïe 25:4
כי היית מעוז לדל מעוז לאביון בצר לו מחסה מזרם צל מחרב כי רוח עריצים כזרם קיר׃
Jacques 2:5
שמעו אחי אהובי הלא בעניי העולם הזה בחר האלהים להיות עשירים באמונה וירשי המלכות אשר הבטיח לאהביו׃
Jacques 2:6
ואתם הכלמתם את העני הלא העשירים הם העשקים אתכם והם הסחבים אתכם אל בתי דין׃