Jérémie 4:19
מעי מעי אחולה קירות לבי המה לי לבי לא אחריש כי קול שופר שמעתי נפשי תרועת מלחמה׃
Jérémie 4:20
שבר על שבר נקרא כי שדדה כל הארץ פתאם שדדו אהלי רגע יריעתי׃
Jérémie 4:31
כי קול כחולה שמעתי צרה כמבכירה קול בת ציון תתיפח תפרש כפיה אוי נא לי כי עיפה נפשי להרגים׃
Jérémie 6:26
בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים כי פתאם יבא השדד עלינו׃
Jérémie 9:20
כי שמענה נשים דבר יהוה ותקח אזנכם דבר פיו ולמדנה בנותיכם נהי ואשה רעותה קינה׃
Jérémie 9:21
כי עלה מות בחלונינו בא בארמנותינו להכרית עולל מחוץ בחורים מרחבות׃
Jérémie 25:34-36
34
הילילו הרעים וזעקו והתפלשו אדירי הצאן כי מלאו ימיכם לטבוח ותפוצותיכם ונפלתם ככלי חמדה׃
35
ואבד מנוס מן הרעים ופליטה מאדירי הצאן׃
36
קול צעקת הרעים ויללת אדירי הצאן כי שדד יהוה את מרעיתם׃
Jérémie 47:2
כה אמר יהוה הנה מים עלים מצפון והיו לנחל שוטף וישטפו ארץ ומלואה עיר וישבי בה וזעקו האדם והילל כל יושב הארץ׃
Jérémie 47:3
מקול שעטת פרסות אביריו מרעש לרכבו המון גלגליו לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידים׃
Jérémie 48:3-5
3
קול צעקה מחרונים שד ושבר גדול׃
4
נשברה מואב השמיעו זעקה צעוריה׃
5
כי מעלה הלחות בבכי יעלה בכי כי במורד חורנים צרי צעקת שבר שמעו׃
Esaïe 10:30
צהלי קולך בת גלים הקשיבי לישה עניה ענתות׃
Esaïe 22:1-4
1
משא גיא חזיון מה לך אפוא כי עלית כלך לגגות׃
2
תשאות מלאה עיר הומיה קריה עליזה חלליך לא חללי חרב ולא מתי מלחמה׃
3
כל קציניך נדדו יחד מקשת אסרו כל נמצאיך אסרו יחדו מרחוק ברחו׃
4
על כן אמרתי שעו מני אמרר בבכי אל תאיצו לנחמני על שד בת עמי׃
Sophonie 1:10
והיה ביום ההוא נאם יהוה קול צעקה משער הדגים ויללה מן המשנה ושבר גדול מהגבעות׃
Sophonie 1:11
הילילו ישבי המכתש כי נדמה כל עם כנען נכרתו כל נטילי כסף׃
Sophonie 1:16
יום שופר ותרועה על הערים הבצרות ועל הפנות הגבהות׃
Jérémie 20:10
כי שמעתי דבת רבים מגור מסביב הגידו ונגידנו כל אנוש שלומי שמרי צלעי אולי יפתה ונוכלה לו ונקחה נקמתנו ממנו׃
Psaumes 38:12
וינקשו מבקשי נפשי ודרשי רעתי דברו הוות ומרמות כל היום יהגו׃
Psaumes 56:5-7
5
כל היום דברי יעצבו עלי כל מחשבתם לרע׃
6
יגורו יצפינו המה עקבי ישמרו כאשר קוו נפשי׃
7
על און פלט למו באף עמים הורד אלהים׃
Psaumes 64:4
לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו׃
Psaumes 64:5
יחזקו למו דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה למו׃
Psaumes 140:5
טמנו גאים פח לי וחבלים פרשו רשת ליד מעגל מקשים שתו לי סלה׃
Matthieu 22:15
וילכו הפרושים ויתיעצו איך יכשילהו בדבר׃