Jérémie 20:12
ויהוה צבאות בחן צדיק ראה כליות ולב אראה נקמתך מהם כי אליך גליתי את ריבי׃
Psaumes 55:16
אני אל אלהים אקרא ויהוה יושיעני׃
Psaumes 55:17
ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי׃
Psaumes 64:1-4
1
למנצח מזמור לדוד שמע אלהים קולי בשיחי מפחד אויב תצר חיי׃
2
תסתירני מסוד מרעים מרגשת פעלי און׃
3
אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר׃
4
לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו׃
Psaumes 56:1-3
1
למנצח על יונת אלם רחקים לדוד מכתם באחז אתו פלשתים בגת חנני אלהים כי שאפני אנוש כל היום לחם ילחצני׃
2
שאפו שוררי כל היום כי רבים לחמים לי מרום׃
3
יום אירא אני אליך אבטח׃
Psaumes 109:4
תחת אהבתי ישטנוני ואני תפלה׃
Psaumes 109:28
יקללו המה ואתה תברך קמו ויבשו ועבדך ישמח׃
Michée 7:8
אל תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחשך יהוה אור לי׃
Luc 6:11
והמה נמלאו חמה ויוסדו יחד מה לעשות לישוע׃
Luc 6:12
ויהי בימים ההם ויצא ההרה להתפלל ויעמד כל הלילה בתפלה לאלהים׃
2 Rois 19:16
הטה יהוה אזנך ושמע פקח יהוה עיניך וראה ושמע את דברי סנחריב אשר שלחו לחרף אלהים חי׃
Néhémie 4:4
שמע אלהינו כי היינו בוזה והשב חרפתם אל ראשם ותנם לבזה בארץ שביה׃
Néhémie 4:5
ואל תכס על עונם וחטאתם מלפניך אל תמחה כי הכעיסו לנגד הבונים׃
Néhémie 6:9
כי כלם מיראים אותנו לאמר ירפו ידיהם מן המלאכה ולא תעשה ועתה חזק את ידי׃