Psaumes 2:12
נשקו בר פן יאנף ותאבדו דרך כי יבער כמעט אפו אשרי כל חוסי בו׃
Psaumes 34:8
טעמו וראו כי טוב יהוה אשרי הגבר יחסה בו׃
Psaumes 84:12
יהוה צבאות אשרי אדם בטח בך׃
Psaumes 125:1
שיר המעלות הבטחים ביהוה כהר ציון לא ימוט לעולם ישב׃
Psaumes 146:5
אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על יהוה אלהיו׃
Proverbes 16:20
משכיל על דבר ימצא טוב ובוטח ביהוה אשריו׃
Esaïe 26:3
יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח׃
Esaïe 26:4
בטחו ביהוה עדי עד כי ביה יהוה צור עולמים׃
Esaïe 30:18
ולכן יחכה יהוה לחננכם ולכן ירום לרחמכם כי אלהי משפט יהוה אשרי כל חוכי לו׃
Ephésiens 1:12
להיותנו לתהלת כבודו אנחנו אשר יחלנו אל המשיח מאז׃