Jérémie 48:6
נסו מלטו נפשכם ותהיינה כערוער במדבר׃
Job 8:11-13
11
היגאה גמא בלא בצה ישגה אחו בלי מים׃
12
עדנו באבו לא יקטף ולפני כל חציר ייבש׃
13
כן ארחות כל שכחי אל ותקות חנף תאבד׃
Job 15:30-34
30
לא יסור מני חשך ינקתו תיבש שלהבת ויסור ברוח פיו׃
31
אל יאמן בשו נתעה כי שוא תהיה תמורתו׃
32
בלא יומו תמלא וכפתו לא רעננה׃
33
יחמס כגפן בסרו וישלך כזית נצתו׃
34
כי עדת חנף גלמוד ואש אכלה אהלי שחד׃
Psaumes 1:4
לא כן הרשעים כי אם כמץ אשר תדפנו רוח׃
Psaumes 92:7
בפרח רשעים כמו עשב ויציצו כל פעלי און להשמדם עדי עד׃
Psaumes 129:6-8
6
יהיו כחציר גגות שקדמת שלף יבש׃
7
שלא מלא כפו קוצר וחצנו מעמר׃
8
ולא אמרו העברים ברכת יהוה אליכם ברכנו אתכם בשם יהוה׃
Esaïe 1:30
כי תהיו כאלה נבלת עלה וכגנה אשר מים אין לה׃
2 Rois 7:2
ויען השליש אשר למלך נשען על ידו את איש האלהים ויאמר הנה יהוה עשה ארבות בשמים היהיה הדבר הזה ויאמר הנכה ראה בעיניך ומשם לא תאכל׃
2 Rois 7:19
ויען השליש את איש האלהים ויאמר והנה יהוה עשה ארבות בשמים היהיה כדבר הזה ויאמר הנך ראה בעיניך ומשם לא תאכל׃
2 Rois 7:20
ויהי לו כן וירמסו אתו העם בשער וימת׃
Job 20:17
אל ירא בפלגות נהרי נחלי דבש וחמאה׃
Deutéronome 29:23
גפרית ומלח שרפה כל ארצה לא תזרע ולא תצמח ולא יעלה בה כל עשב כמהפכת סדם ועמרה אדמה וצביים אשר הפך יהוה באפו ובחמתו׃
Juges 9:45
ואבימלך נלחם בעיר כל היום ההוא וילכד את העיר ואת העם אשר בה הרג ויתץ את העיר ויזרעה מלח׃
Ezechiel 47:11
בצאתו וגבאיו ולא ירפאו למלח נתנו׃
Sophonie 2:9
לכן חי אני נאם יהוה צבאות אלהי ישראל כי מואב כסדם תהיה ובני עמון כעמרה ממשק חרול ומכרה מלח ושממה עד עולם שארית עמי יבזום ויתר גוי ינחלום׃