Jérémie 13:18
אמר למלך ולגבירה השפילו שבו כי ירד מראשותיכם עטרת תפארתכם׃
Jérémie 19:3
ואמרת שמעו דבר יהוה מלכי יהודה וישבי ירושלם כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני מביא רעה על המקום הזה אשר כל שמעה תצלנה אזניו׃
Jérémie 22:2
ואמרת שמע דבר יהוה מלך יהודה הישב על כסא דוד אתה ועבדיך ועמך הבאים בשערים האלה׃
Psaumes 49:1
למנצח לבני קרח מזמור שמעו זאת כל העמים האזינו כל ישבי חלד׃
Psaumes 49:2
גם בני אדם גם בני איש יחד עשיר ואביון׃
Ezechiel 2:7
ודברת את דברי אליהם אם ישמעו ואם יחדלו כי מרי המה׃
Ezechiel 3:17
בן אדם צפה נתתיך לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אותם ממני׃
Osée 5:1
שמעו זאת הכהנים והקשיבו בית ישראל ובית המלך האזינו כי לכם המשפט כי פח הייתם למצפה ורשת פרושה על תבור׃
Amos 4:1
שמעו הדבר הזה פרות הבשן אשר בהר שמרון העשקות דלים הרצצות אביונים האמרת לאדניהם הביאה ונשתה׃
Michée 3:1
ואמר שמעו נא ראשי יעקב וקציני בית ישראל הלוא לכם לדעת את המשפט׃
Apocalypse 2:29
מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות׃