Jérémie 31:18
שמוע שמעתי אפרים מתנודד יסרתני ואוסר כעגל לא למד השבני ואשובה כי אתה יהוה אלהי׃
Deutéronome 32:39
ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל׃
Psaumes 6:2
חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי׃
Psaumes 6:4
שובה יהוה חלצה נפשי הושיעני למען חסדך׃
Psaumes 12:4
אשר אמרו ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו׃
Esaïe 6:10
השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו׃
Esaïe 57:18
דרכיו ראיתי וארפאהו ואנחהו ואשלם נחמים לו ולאבליו׃
Esaïe 57:19
בורא נוב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר יהוה ורפאתיו׃
Luc 4:18
רוח אדני עלי יען משח אתי לבשר ענוים׃
Jérémie 15:20
ונתתיך לעם הזה לחומת נחשת בצורה ונלחמו אליך ולא יוכלו לך כי אתך אני להושיעך ולהצילך נאם יהוה׃
Psaumes 60:5
למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך ועננו׃
Psaumes 106:47
הושיענו יהוה אלהינו וקבצנו מן הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך׃
Matthieu 8:25
ויגשו אליו תלמידיו ויעירו אותו לאמר הושיענו אדנינו אבדנו׃
Matthieu 14:30
ויהי כראתו את הרוח כי חזקה היא ויירא ויחל לטבע ויצעק לאמר אדני הושיעני׃
Deutéronome 10:21
הוא תהלתך והוא אלהיך אשר עשה אתך את הגדלת ואת הנוראת האלה אשר ראו עיניך׃
Psaumes 109:1
למנצח לדוד מזמור אלהי תהלתי אל תחרש׃
Psaumes 148:14
וירם קרן לעמו תהלה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרבו הללו יה׃