Jérémie 13:13
ואמרת אליהם כה אמר יהוה הנני ממלא את כל ישבי הארץ הזאת ואת המלכים הישבים לדוד על כסאו ואת הכהנים ואת הנביאים ואת כל ישבי ירושלם שכרון׃
Esaïe 9:14-17
14
ויכרת יהוה מישראל ראש וזנב כפה ואגמון יום אחד׃
15
זקן ונשוא פנים הוא הראש ונביא מורה שקר הוא הזנב׃
16
ויהיו מאשרי העם הזה מתעים ומאשריו מבלעים׃
17
על כן על בחוריו לא ישמח אדני ואת יתמיו ואת אלמנתיו לא ירחם כי כלו חנף ומרע וכל פה דבר נבלה בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה׃
Esaïe 24:2
והיה כעם ככהן כעבד כאדניו כשפחה כגברתה כקונה כמוכר כמלוה כלוה כנשה כאשר נשא בו׃
Ezechiel 9:5
ולאלה אמר באזני עברו בעיר אחריו והכו על תחס עיניכם ואל תחמלו׃
Ezechiel 9:6
זקן בחור ובתולה וטף ונשים תהרגו למשחית ועל כל איש אשר עליו התו אל תגשו וממקדשי תחלו ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית׃
Amos 6:11
כי הנה יהוה מצוה והכה הבית הגדול רסיסים והבית הקטן בקעים׃
Apocalypse 6:15
ומלכי הארץ והרזנים ושרי האלפים והעשירים והתקיפים וכל עבד וכל בן חרים התחבאו במערות ובסלעי ההרים׃
Apocalypse 20:12
וארא את המתים הקטנים עם הגדלים עמדים לפני הכסא וספרים נפתחים ויפתח ספר אחר אשר הוא ספר החיים וישפטו המתים על פי הכתוב בספרים כמעשיהם׃
Jérémie 16:4
ממותי תחלאים ימתו לא יספדו ולא יקברו לדמן על פני האדמה יהיו ובחרב וברעב יכלו והיתה נבלתם למאכל לעוף השמים ולבהמת הארץ׃
Jérémie 22:18
לכן כה אמר יהוה אל יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה לא יספדו לו הוי אחי והוי אחות לא יספדו לו הוי אדון והוי הדה׃
Jérémie 22:19
קבורת חמור יקבר סחוב והשלך מהלאה לשערי ירושלם׃
Jérémie 7:29
גזי נזרך והשליכי ושאי על שפים קינה כי מאס יהוה ויטש את דור עברתו׃
Jérémie 41:5
ויבאו אנשים משכם משלו ומשמרון שמנים איש מגלחי זקן וקרעי בגדים ומתגדדים ומנחה ולבונה בידם להביא בית יהוה׃
Jérémie 47:5
באה קרחה אל עזה נדמתה אשקלון שארית עמקם עד מתי תתגודדי׃
Jérémie 48:37
כי כל ראש קרחה וכל זקן גרעה על כל ידים גדדת ועל מתנים שק׃
Lévitique 19:28
ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני יהוה׃
Deutéronome 14:1
בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת׃
Esaïe 22:12
ויקרא אדני יהוה צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה ולחגר שק׃