Exode 9:14-18
14
כי בפעם הזאת אני שלח את כל מגפתי אל לבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמני בכל הארץ׃
15
כי עתה שלחתי את ידי ואך אותך ואת עמך בדבר ותכחד מן הארץ׃
16
ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראתך את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ׃
17
עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם׃
18
הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד אשר לא היה כמהו במצרים למן היום הוסדה ועד עתה׃
Exode 14:4
וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני יהוה ויעשו כן׃
Psaumes 9:16
נודע יהוה משפט עשה בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה׃
Ezechiel 6:7
ונפל חלל בתוככם וידעתם כי אני יהוה׃
Ezechiel 24:24
והיה יחזקאל לכם למופת ככל אשר עשה תעשו בבאה וידעתם כי אני אדני יהוה׃
Ezechiel 24:27
ביום ההוא יפתח פיך את הפליט ותדבר ולא תאלם עוד והיית להם למופת וידעו כי אני יהוה׃
Ezechiel 25:14
ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל ועשו באדום כאפי וכחמתי וידעו את נקמתי נאם אדני יהוה׃
Jérémie 33:2
כה אמר יהוה עשה יהוה יוצר אותה להכינה יהוה שמו׃
Exode 15:3
יהוה איש מלחמה יהוה שמו׃
Psaumes 83:18
וידעו כי אתה שמך יהוה לבדך עליון על כל הארץ׃
Esaïe 43:3
כי אני יהוה אלהיך קדוש ישראל מושיעך נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתיך׃
Amos 5:8
עשה כימה וכסיל והפך לבקר צלמות ויום לילה החשיך הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ יהוה שמו׃