Psaumes 115:4-8
4
עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם׃
5
פה להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו׃
6
אזנים להם ולא ישמעו אף להם ולא יריחון׃
7
ידיהם ולא ימישון רגליהם ולא יהלכו לא יהגו בגרונם׃
8
כמוהם יהיו עשיהם כל אשר בטח בהם׃
Psaumes 135:14-18
14
כי ידין יהוה עמו ועל עבדיו יתנחם׃
15
עצבי הגוים כסף וזהב מעשה ידי אדם׃
16
פה להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו׃
17
אזנים להם ולא יאזינו אף אין יש רוח בפיהם׃
18
כמוהם יהיו עשיהם כל אשר בטח בהם׃
Esaïe 36:19
איה אלהי חמת וארפד איה אלהי ספרוים וכי הצילו את שמרון מידי׃
Esaïe 37:19
ונתן את אלהיהם באש כי לא אלהים המה כי אם מעשה ידי אדם עץ ואבן ויאבדום׃
Osée 8:4-6
4
הם המליכו ולא ממני השירו ולא ידעתי כספם וזהבם עשו להם עצבים למען יכרת׃
5
זנח עגלך שמרון חרה אפי בם עד מתי לא יוכלו נקין׃
6
כי מישראל והוא חרש עשהו ולא אלהים הוא כי שבבים יהיה עגל שמרון׃
Actes 19:26
ואתם ראים ושמעים אשר לא באפסוס לבדה כי גם כמעט באסיא כלה זה פולוס פתה והדיח המון עם רב לאמר לא אלהים אלה הנעשים בידים׃
Galates 1:8
אבל גם אנחנו או מלאך מן השמים אם יבוא לבשר אתכם בשורה מבלעדי זאת אשר בשרנו אתכם חרם יהיה׃
Galates 4:8
הן לפנים באין דעת אלהים הייתם עבדים את אשר בעצמותם אינם אלהים׃