Jérémie 9:10
על ההרים אשא בכי ונהי ועל נאות מדבר קינה כי נצתו מבלי איש עבר ולא שמעו קול מקנה מעוף השמים ועד בהמה נדדו הלכו׃
Jérémie 14:2
אבלה יהודה ושעריה אמללו קדרו לארץ וצוחת ירושלם עלתה׃
Jérémie 23:10
כי מנאפים מלאה הארץ כי מפני אלה אבלה הארץ יבשו נאות מדבר ותהי מרוצתם רעה וגבורתם לא כן׃
Psaumes 107:34
ארץ פרי למלחה מרעת ישבי בה׃
Joël 1:10-17
10
שדד שדה אבלה אדמה כי שדד דגן הוביש תירוש אמלל יצהר׃
11
הבישו אכרים הילילו כרמים על חטה ועל שערה כי אבד קציר שדה׃
12
הגפן הובישה והתאנה אמללה רמון גם תמר ותפוח כל עצי השדה יבשו כי הביש ששון מן בני אדם׃
13
חגרו וספדו הכהנים הילילו משרתי מזבח באו לינו בשקים משרתי אלהי כי נמנע מבית אלהיכם מנחה ונסך׃
14
קדשו צום קראו עצרה אספו זקנים כל ישבי הארץ בית יהוה אלהיכם וזעקו אל יהוה׃
15
אהה ליום כי קרוב יום יהוה וכשד משדי יבוא׃
16
הלוא נגד עינינו אכל נכרת מבית אלהינו שמחה וגיל׃
17
עבשו פרדות תחת מגרפתיהם נשמו אצרות נהרסו ממגרות כי הביש דגן׃
Jérémie 4:25
ראיתי והנה אין האדם וכל עוף השמים נדדו׃
Jérémie 7:20
לכן כה אמר אדני יהוה הנה אפי וחמתי נתכת אל המקום הזה על האדם ועל הבהמה ועל עץ השדה ועל פרי האדמה ובערה ולא תכבה׃
Osée 4:3
על כן תאבל הארץ ואמלל כל יושב בה בחית השדה ובעוף השמים וגם דגי הים יאספו׃
Habaquq 3:17
כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים׃
Romains 8:22
כי ידענו אשר הבריאה כלה יחד תאנח ותחיל עד הנה׃
Jérémie 5:13
והנביאים יהיו לרוח והדבר אין בהם כה יעשה להם׃
Jérémie 5:31
הנביאים נבאו בשקר והכהנים ירדו על ידיהם ועמי אהבו כן ומה תעשו לאחריתה׃
Psaumes 50:21
אלה עשית והחרשתי דמית היות אהיה כמוך אוכיחך ואערכה לעיניך׃
Ezechiel 7:2-13
2
ואתה בן אדם כה אמר אדני יהוה לאדמת ישראל קץ בא הקץ על ארבעת כנפות הארץ׃
3
עתה הקץ עליך ושלחתי אפי בך ושפטתיך כדרכיך ונתתי עליך את כל תועבתיך׃
4
ולא תחוס עיני עליך ולא אחמול כי דרכיך עליך אתן ותועבותיך בתוכך תהיין וידעתם כי אני יהוה׃
5
כה אמר אדני יהוה רעה אחת רעה הנה באה׃
6
קץ בא בא הקץ הקיץ אליך הנה באה׃
7
באה הצפירה אליך יושב הארץ בא העת קרוב היום מהומה ולא הד הרים׃
8
עתה מקרוב אשפוך חמתי עליך וכליתי אפי בך ושפטתיך כדרכיך ונתתי עליך את כל תועבותיך׃
9
ולא תחוס עיני ולא אחמול כדרכיך עליך אתן ותועבותיך בתוכך תהיין וידעתם כי אני יהוה מכה׃
10
הנה היום הנה באה יצאה הצפרה צץ המטה פרח הזדון׃
11
החמס קם למטה רשע לא מהם ולא מהמונם ולא מהמהם ולא נה בהם׃
12
בא העת הגיע היום הקונה אל ישמח והמוכר אל יתאבל כי חרון אל כל המונה׃
13
כי המוכר אל הממכר לא ישוב ועוד בחיים חיתם כי חזון אל כל המונה לא ישוב ואיש בעונו חיתו לא יתחזקו׃