Jérémie 10:14
נבער כל אדם מדעת הביש כל צורף מפסל כי שקר נסכו ולא רוח בם׃
Jérémie 51:17
נבער כל אדם מדעת הביש כל צרף מפסל כי שקר נסכו ולא רוח בם׃
Jérémie 51:18
הבל המה מעשה תעתעים בעת פקדתם יאבדו׃
Psaumes 115:8
כמוהם יהיו עשיהם כל אשר בטח בהם׃
Psaumes 135:18
כמוהם יהיו עשיהם כל אשר בטח בהם׃
Esaïe 41:29
הן כלם און אפס מעשיהם רוח ותהו נסכיהם׃
Habaquq 2:18
מה הועיל פסל כי פסלו יצרו מסכה ומורה שקר כי בטח יצר יצרו עליו לעשות אלילים אלמים׃
Zacharie 10:2
כי התרפים דברו און והקוסמים חזו שקר וחלמות השוא ידברו הבל ינחמון על כן נסעו כמו צאן יענו כי אין רעה׃
Romains 1:21
יען בדעתם את האלהים לא כבדהו כאלהים וגם לא הודו לו כי אם הלכו אחרי ההבל במועצותיהם ויחשך לבם הנבער׃
Romains 1:22
ובאמרם חכמים אנחנו היו לכסילים׃
Jérémie 2:27
אמרים לעץ אבי אתה ולאבן את ילדתני כי פנו אלי ערף ולא פנים ובעת רעתם יאמרו קומה והושיענו׃
Esaïe 44:19
ולא ישיב אל לבו ולא דעת ולא תבונה לאמר חציו שרפתי במו אש ואף אפיתי על גחליו לחם אצלה בשר ואכל ויתרו לתועבה אעשה לבול עץ אסגוד׃
Osée 4:12
עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו כי רוח זנונים התעה ויזנו מתחת אלהיהם׃