Jérémie 5:22
האותי לא תיראו נאם יהוה אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים חק עולם ולא יעברנהו ויתגעשו ולא יוכלו והמו גליו ולא יעברנהו׃
Job 37:23
שדי לא מצאנהו שגיא כח ומשפט ורב צדקה לא יענה׃
Job 37:24
לכן יראוהו אנשים לא יראה כל חכמי לב׃
Luc 12:5
אבל אורה אתכם את אשר תיראו יראו את אשר יש לו שלטן אחרי המיתו להשליך אל גיהנם הן אני אמר לכם אותו תיראון׃
Apocalypse 15:4
מי לא ייראך יהוה ולא יכבד את שמך כי קדוש אתה לבדך כי כל הגוים יבאו וישתחוו לפניך כי נגלו משפטי צדקך׃
Psaumes 22:28
כי ליהוה המלוכה ומשל בגוים׃
Psaumes 72:11
וישתחוו לו כל מלכים כל גוים יעבדוהו׃
Psaumes 86:9
כל גוים אשר עשית יבואו וישתחוו לפניך אדני ויכבדו לשמך׃
Esaïe 2:4
ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה׃
Zacharie 2:11
ונלוו גוים רבים אל יהוה ביום ההוא והיו לי לעם ושכנתי בתוכך וידעת כי יהוה צבאות שלחני אליך׃
Apocalypse 11:15
והמלאך השביעי תקע בשופר ויהי קלות גדולים בשמים ויאמרו הנה ממלכת העולם היתה לאדיניו ולמשיחו והוא ימלך לעולמי עולמים׃
Psaumes 76:7
אתה נורא אתה ומי יעמד לפניך מאז אפך׃
Jérémie 10:6
מאין כמוך יהוה גדול אתה וגדול שמך בגבורה׃
Psaumes 89:6
כי מי בשחק יערך ליהוה ידמה ליהוה בבני אלים׃
1 Corinthiens 1:19
כי כן כתוב אאבד חכמת חכמים ובינת נבונים אסתיר׃
1 Corinthiens 1:20
איה חכם איה ספר איה דרש העולם הזה הלא סכל האלהים את חכמת העולם הזה׃