Psaumes 115:4
עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם׃
Psaumes 135:15
עצבי הגוים כסף וזהב מעשה ידי אדם׃
Esaïe 40:19
הפסל נסך חרש וצרף בזהב ירקענו ורתקות כסף צורף׃
Esaïe 40:20
המסכן תרומה עץ לא ירקב יבחר חרש חכם יבקש לו להכין פסל לא ימוט׃
Esaïe 41:6
איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק׃
Esaïe 44:12
חרש ברזל מעצד ופעל בפחם ובמקבות יצרהו ויפעלהו בזרוע כחו גם רעב ואין כח לא שתה מים וייעף׃
Esaïe 46:7
ישאהו על כתף יסבלהו ויניחהו תחתיו ויעמד ממקומו לא ימיש אף יצעק אליו ולא יענה מצרתו לא יושיענו׃