Jérémie 51:19
לא כאלה חלק יעקוב כי יוצר הכל הוא ושבט נחלתו יהוה צבאות שמו׃
Psaumes 16:5
יהוה מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי׃
Psaumes 16:6
חבלים נפלו לי בנעמים אף נחלת שפרה עלי׃
Psaumes 73:26
כלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלהים לעולם׃
Psaumes 119:57
חלקי יהוה אמרתי לשמר דבריך׃
Psaumes 142:5
זעקתי אליך יהוה אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים׃
Lamentations 3:24
חלקי יהוה אמרה נפשי על כן אוחיל לו׃
Jérémie 10:12
עשה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים׃
Proverbes 16:4
כל פעל יהוה למענהו וגם רשע ליום רעה׃
Esaïe 45:7
יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ובורא רע אני יהוה עשה כל אלה׃
Exode 19:5
ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ׃
Deutéronome 32:9
כי חלק יהוה עמו יעקב חבל נחלתו׃
Psaumes 74:2
זכר עדתך קנית קדם גאלת שבט נחלתך הר ציון זה שכנת בו׃
Psaumes 135:4
כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגלתו׃
Esaïe 47:6
קצפתי על עמי חללתי נחלתי ואתנם בידך לא שמת להם רחמים על זקן הכבדת עלך מאד׃
Jérémie 31:35
כה אמר יהוה נתן שמש לאור יומם חקת ירח וכוכבים לאור לילה רגע הים ויהמו גליו יהוה צבאות שמו׃
Jérémie 32:18
עשה חסד לאלפים ומשלם עון אבות אל חיק בניהם אחריהם האל הגדול הגבור יהוה צבאות שמו׃
Jérémie 50:34
גאלם חזק יהוה צבאות שמו ריב יריב את ריבם למען הרגיע את הארץ והרגיז לישבי בבל׃
Esaïe 47:4
גאלנו יהוה צבאות שמו קדוש ישראל׃
Esaïe 51:15
ואנכי יהוה אלהיך רגע הים ויהמו גליו יהוה צבאות שמו׃
Esaïe 54:5
כי בעליך עשיך יהוה צבאות שמו וגאלך קדוש ישראל אלהי כל הארץ יקרא׃