Job 37:2-5
2
שמעו שמוע ברגז קלו והגה מפיו יצא׃
3
תחת כל השמים ישרהו ואורו על כנפות הארץ׃
4
אחריו ישאג קול ירעם בקול גאונו ולא יעקבם כי ישמע קולו׃
5
ירעם אל בקולו נפלאות עשה גדלות ולא נדע׃
Job 38:34
התרים לעב קולך ושפעת מים תכסך׃
Job 38:35
התשלח ברקים וילכו ויאמרו לך הננו׃
Psaumes 18:13
וירעם בשמים יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי אש׃
Psaumes 29:3-10
3
קול יהוה על המים אל הכבוד הרעים יהוה על מים רבים׃
4
קול יהוה בכח קול יהוה בהדר׃
5
קול יהוה שבר ארזים וישבר יהוה את ארזי הלבנון׃
6
וירקידם כמו עגל לבנון ושרין כמו בן ראמים׃
7
קול יהוה חצב להבות אש׃
8
קול יהוה יחיל מדבר יחיל יהוה מדבר קדש׃
9
קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד׃
10
יהוה למבול ישב וישב יהוה מלך לעולם׃
Psaumes 68:33
לרכב בשמי שמי קדם הן יתן בקולו קול עז׃
1 Rois 18:41
ויאמר אליהו לאחאב עלה אכל ושתה כי קול המון הגשם׃
1 Rois 18:45
ויהי עד כה ועד כה והשמים התקדרו עבים ורוח ויהי גשם גדול וירכב אחאב וילך יזרעאלה׃
1 Rois 18:46
ויד יהוה היתה אל אליהו וישנס מתניו וירץ לפני אחאב עד באכה יזרעאלה׃
Job 36:27-33
27
כי יגרע נטפי מים יזקו מטר לאדו׃
28
אשר יזלו שחקים ירעפו עלי אדם רב׃
29
אף אם יבין מפרשי עב תשאות סכתו׃
30
הן פרש עליו אורו ושרשי הים כסה׃
31
כי בם ידין עמים יתן אכל למכביר׃
32
על כפים כסה אור ויצו עליה במפגיע׃
33
יגיד עליו רעו מקנה אף על עולה׃
Psaumes 135:7
מעלה נשאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה מוצא רוח מאוצרותיו׃
Psaumes 147:8
המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר המצמיח הרים חציר׃
Exode 9:23
ויט משה את מטהו על השמים ויהוה נתן קלת וברד ותהלך אש ארצה וימטר יהוה ברד על ארץ מצרים׃
1 Samuel 12:17
הלוא קציר חטים היום אקרא אל יהוה ויתן קלות ומטר ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני יהוה לשאול לכם מלך׃
1 Samuel 12:18
ויקרא שמואל אל יהוה ויתן יהוה קלת ומטר ביום ההוא ויירא כל העם מאד את יהוה ואת שמואל׃
Job 38:25-27
25
מי פלג לשטף תעלה ודרך לחזיז קלות׃
26
להמטיר על ארץ לא איש מדבר לא אדם בו׃
27
להשביע שאה ומשאה ולהצמיח מצא דשא׃
Job 38:34-27
Job 38:35-27
Zacharie 10:1
שאלו מיהוה מטר בעת מלקוש יהוה עשה חזיזים ומטר גשם יתן להם לאיש עשב בשדה׃
Job 38:22
הבאת אל אצרות שלג ואצרות ברד תראה׃
Psaumes 135:17
אזנים להם ולא יאזינו אף אין יש רוח בפיהם׃