Jérémie 32:17
אהה אדני יהוה הנה אתה עשית את השמים ואת הארץ בכחך הגדול ובזרעך הנטויה לא יפלא ממך כל דבר׃
Jérémie 51:15-19
15
עשה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים׃
16
לקול תתו המון מים בשמים ויעל נשאים מקצה ארץ ברקים למטר עשה ויוצא רוח מאצרתיו׃
17
נבער כל אדם מדעת הביש כל צרף מפסל כי שקר נסכו ולא רוח בם׃
18
הבל המה מעשה תעתעים בעת פקדתם יאבדו׃
19
לא כאלה חלק יעקוב כי יוצר הכל הוא ושבט נחלתו יהוה צבאות שמו׃
Génèse 1:1
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ׃
Génèse 1:6-9
6
ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים׃
7
ויעש אלהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן׃
8
ויקרא אלהים לרקיע שמים ויהי ערב ויהי בקר יום שני׃
9
ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן׃
Job 38:4-7
4
איפה היית ביסדי ארץ הגד אם ידעת בינה׃
5
מי שם ממדיה כי תדע או מי נטה עליה קו׃
6
על מה אדניה הטבעו או מי ירה אבן פנתה׃
7
ברן יחד כוכבי בקר ויריעו כל בני אלהים׃
Psaumes 33:6
בדבר יהוה שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם׃
Psaumes 136:5
לעשה השמים בתבונה כי לעולם חסדו׃
Psaumes 136:6
לרקע הארץ על המים כי לעולם חסדו׃
Psaumes 146:5
אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על יהוה אלהיו׃
Psaumes 146:6
עשה שמים וארץ את הים ואת כל אשר בם השמר אמת לעולם׃
Psaumes 148:4
הללוהו שמי השמים והמים אשר מעל השמים׃
Psaumes 148:5
יהללו את שם יהוה כי הוא צוה ונבראו׃
Jean 1:3
הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה׃
Colossiens 1:16
כי בו נברא כל אשר בשמים ואשר בארץ כל הנראה וכל אשר איננו נראה הן כסאות וממשלות הן שררות ורשיות הכל נברא על ידי ולמענהו׃
Psaumes 24:2
כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה׃
Psaumes 78:69
ויבן כמו רמים מקדשו כארץ יסדה לעולם׃
Psaumes 93:1
יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה עז התאזר אף תכון תבל בל תמוט׃
Psaumes 119:90
לדר ודר אמונתך כוננת ארץ ותעמד׃
Proverbes 3:19
יהוה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה׃
Proverbes 30:4
מי עלה שמים וירד מי אסף רוח בחפניו מי צרר מים בשמלה מי הקים כל אפסי ארץ מה שמו ומה שם בנו כי תדע׃
Esaïe 45:18
כי כה אמר יהוה בורא השמים הוא האלהים יצר הארץ ועשה הוא כוננה לא תהו בראה לשבת יצרה אני יהוה ואין עוד׃
Esaïe 49:8
כה אמר יהוה בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך ואצרך ואתנך לברית עם להקים ארץ להנחיל נחלות שממות׃
Job 9:8
נטה שמים לבדו ודורך על במתי ים׃
Job 26:7
נטה צפון על תהו תלה ארץ על בלי מה׃
Psaumes 104:2
עטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה׃
Psaumes 104:24
מה רבו מעשיך יהוה כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך׃
Esaïe 40:22
הישב על חוג הארץ וישביה כחגבים הנוטה כדק שמים וימתחם כאהל לשבת׃
Esaïe 42:5
כה אמר האל יהוה בורא השמים ונוטיהם רקע הארץ וצאצאיה נתן נשמה לעם עליה ורוח להלכים בה׃
Esaïe 44:24
כה אמר יהוה גאלך ויצרך מבטן אנכי יהוה עשה כל נטה שמים לבדי רקע הארץ מי אתי׃
Esaïe 45:12
אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי אני ידי נטו שמים וכל צבאם צויתי׃
Esaïe 48:13
אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים קרא אני אליהם יעמדו יחדו׃
Zacharie 12:1
משא דבר יהוה על ישראל נאם יהוה נטה שמים ויסד ארץ ויצר רוח אדם בקרבו׃