Psaumes 96:5
כי כל אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה׃
Jérémie 10:15
הבל המה מעשה תעתעים בעת פקדתם יאבדו׃
Jérémie 51:18
הבל המה מעשה תעתעים בעת פקדתם יאבדו׃
Esaïe 2:18
והאלילים כליל יחלף׃
Sophonie 2:11
נורא יהוה עליהם כי רזה את כל אלהי הארץ וישתחוו לו איש ממקומו כל איי הגוים׃
Zacharie 13:2
והיה ביום ההוא נאם יהוה צבאות אכרית את שמות העצבים מן הארץ ולא יזכרו עוד וגם את הנביאים ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ׃
Apocalypse 20:2
ויתפש את התנין את הנחש הקדמוני הוא המלשין והוא השטן ויאסרהו לאלף שנים׃
Lamentations 3:66
תרדף באף ותשמידם מתחת שמי יהוה׃