Jérémie 2:4
שמעו דבר יהוה בית יעקב וכל משפחות בית ישראל׃
Jérémie 13:15-17
15
שמעו והאזינו אל תגבהו כי יהוה דבר׃
16
תנו ליהוה אלהיכם כבוד בטרם יחשך ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף וקויתם לאור ושמה לצלמות ישית לערפל׃
17
ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה ודמע תדמע ותרד עיני דמעה כי נשבה עדר יהוה׃
Jérémie 22:2
ואמרת שמע דבר יהוה מלך יהודה הישב על כסא דוד אתה ועבדיך ועמך הבאים בשערים האלה׃
Jérémie 42:15
ועתה לכן שמעו דבר יהוה שארית יהודה כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל אם אתם שום תשמון פניכם לבא מצרים ובאתם לגור שם׃
1 Rois 22:19
ויאמר לכן שמע דבר יהוה ראיתי את יהוה ישב על כסאו וכל צבא השמים עמד עליו מימינו ומשמאלו׃
Psaumes 50:7
שמעה עמי ואדברה ישראל ואעידה בך אלהים אלהיך אנכי׃
Esaïe 1:10
שמעו דבר יהוה קציני סדם האזינו תורת אלהינו עם עמרה׃
Esaïe 28:14
לכן שמעו דבר יהוה אנשי לצון משלי העם הזה אשר בירושלם׃
Osée 4:1
שמעו דבר יהוה בני ישראל כי ריב ליהוה עם יושבי הארץ כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלהים בארץ׃
Amos 7:16
ועתה שמע דבר יהוה אתה אמר לא תנבא על ישראל ולא תטיף על בית ישחק׃
1 Thessaloniciens 2:13
בעבור זאת גם נודה תמיד לאלהים כי אתם בקבלכם מאתנו דבר שמועת האלהים לא קבלתם אותו כדבר בני אדם כי אם כמו שהוא באמת כדבר האלהים אשר הוא גם פעל בכם המאמינים׃
Apocalypse 2:29
מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות׃