Esaïe 55:10
כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה לא ישוב כי אם הרוה את הארץ והולידה והצמיחה ונתן זרע לזרע ולחם לאכל׃
Esaïe 55:11
כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אלי ריקם כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו׃
Esaïe 58:11
ונחך יהוה תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמתיך יחליץ והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו׃
Cantique des Cantiques 4:16
עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו׃
Cantique des Cantiques 5:1
באתי לגני אחתי כלה אריתי מורי עם בשמי אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים׃
Matthieu 13:3
וירב לדבר אליהם במשלים לאמר הנה הזורע יצא לזרע׃
Matthieu 13:8
ויש אשר נפל על האדמה הטובה ויתן פרי זה מאה שערים וזה ששים וזה שלשים׃
Matthieu 13:23
והנזרע על האדמה הטובה הוא השמע את הדבר ומבין אתו אף יעשה פרי ונתן זה מאה שערים וזה ששים וזה שלשים׃
Marc 4:26-32
26
ויאמר מלכות האלהים היא כאשר ישליך איש זרע על האדמה׃
27
וישן וקם לילה ויום והזרע יצמח וגדל והוא לא ידע׃
28
כי הארץ מאליה מוציאה פריה את הדשא ראשונה ואחריו את השבלת ואחרי כן את החטה המלאה בשבלת׃
29
וכאשר גמל הפרי ימהר לשלח את המגל כי בשל הקציר׃
30
ויאמר אל מה נדמה את מלכות האלהים ובאי זה משל נמשילנה׃
31
כגרגר של חרדל אשר יזרע באדמה והוא קטן מכל הזרעים אשר על הארץ׃
32
ואחרי הזרעו יעלה ויגדל על כל הירקות ועשה ענפים גדולים עד אשר יוכלו עוף השמים לקנן בצלו׃
Esaïe 45:8
הרעיפו שמים ממעל ושחקים יזלו צדק תפתח ארץ ויפרו ישע וצדקה תצמיח יחד אני יהוה בראתיו׃
Esaïe 62:1
למען ציון לא אחשה ולמען ירושלם לא אשקוט עד יצא כנגה צדקה וישועתה כלפיד יבער׃
Psaumes 72:3
ישאו הרים שלום לעם וגבעות בצדקה׃
Psaumes 72:16
יהי פסת בר בארץ בראש הרים ירעש כלבנון פריו ויציצו מעיר כעשב הארץ׃
Psaumes 85:11
אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף׃
Esaïe 60:18
לא ישמע עוד חמס בארצך שד ושבר בגבוליך וקראת ישועה חומתיך ושעריך תהלה׃
Esaïe 62:7
ואל תתנו דמי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלם תהלה בארץ׃
1 Pierre 2:9
ואתם הנכם זרע נבחר ממלכת כהנים וגוי קדוש ועם סגלה למען תספרו תהלות הקורא אתכם מחשך אל אורו הנפלא׃