Ezechiel 1:24
ואשמע את קול כנפיהם כקול מים רבים כקול שדי בלכתם קול המלה כקול מחנה בעמדם תרפינה כנפיהן׃
Ezechiel 10:5
וקול כנפי הכרובים נשמע עד החצר החיצנה כקול אל שדי בדברו׃
Amos 9:1
ראיתי את אדני נצב על המזבח ויאמר הך הכפתור וירעשו הספים ובצעם בראש כלם ואחריתם בחרב אהרג לא ינוס להם נס ולא ימלט להם פליט׃
Exode 40:34
ויכס הענן את אהל מועד וכבוד יהוה מלא את המשכן׃
1 Rois 8:10-12
10
ויהי בצאת הכהנים מן הקדש והענן מלא את בית יהוה׃
11
ולא יכלו הכהנים לעמד לשרת מפני הענן כי מלא כבוד יהוה את בית יהוה׃
12
אז אמר שלמה יהוה אמר לשכן בערפל׃
2 Chroniques 5:13
ויהי כאחד למחצצרים ולמשררים להשמיע קול אחד להלל ולהדות ליהוה וכהרים קול בחצצרות ובמצלתים ובכלי השיר ובהלל ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו והבית מלא ענן בית יהוה׃
2 Chroniques 5:14
ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן כי מלא כבוד יהוה את בית האלהים׃
2 Chroniques 6:1
אז אמר שלמה יהוה אמר לשכון בערפל׃
Psaumes 18:8
עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו׃
Apocalypse 11:19
ויפתח היכל יהוה בשמים וירא ארון בריתו בהיכל ויהי ברקים וקלות ורעמים ורעש וברד כבד׃
Apocalypse 15:8
וימלא ההיכל עשן מכבוד אלהים ועזו ולא יכל איש לבוא אל ההיכל עד אשר כלו שבע המכות אשר בידי שבעה המלאכים׃