1 Rois 22:19
ויאמר לכן שמע דבר יהוה ראיתי את יהוה ישב על כסאו וכל צבא השמים עמד עליו מימינו ומשמאלו׃
Job 1:6
ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על יהוה ויבוא גם השטן בתוכם׃
Daniel 7:10
נהר די נור נגד ונפק מן קדמוהי אלף אלפים ישמשונה ורבו רבון קדמוהי יקומון דינא יתב וספרין פתיחו׃
Zacharie 3:4
ויען ויאמר אל העמדים לפניו לאמר הסירו הבגדים הצאים מעליו ויאמר אליו ראה העברתי מעליך עונך והלבש אתך מחלצות׃
Luc 1:10
וכל קהל העם היו מתפללים בחוץ בעת הקטרת׃
Apocalypse 7:11
וכל המלאכים עמדו סביב לכסא וסביב לזקנים ולארבע החיות ויפלו על פניהם לפני הכסא וישתחוו לאלהים׃
Psaumes 104:4
עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש להט׃
Ezechiel 1:4
וארא והנה רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול ואש מתלקחת ונגה לו סביב ומתוכה כעין החשמל מתוך האש׃
Hébreux 1:7
הן על המלאכים הוא אמר עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש להט׃
Exode 25:20
והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת יהיו פני הכרבים׃
Exode 37:9
ויהיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת היו פני הכרבים׃
1 Rois 6:24
וחמש אמות כנף הכרוב האחת וחמש אמות כנף הכרוב השנית עשר אמות מקצות כנפיו ועד קצות כנפיו׃
1 Rois 6:27
ויתן את הכרובים בתוך הבית הפנימי ויפרשו את כנפי הכרבים ותגע כנף האחד בקיר וכנף הכרוב השני נגעת בקיר השני וכנפיהם אל תוך הבית נגעת כנף אל כנף׃
1 Rois 8:7
כי הכרובים פרשים כנפים אל מקום הארון ויסכו הכרבים על הארון ועל בדיו מלמעלה׃
Ezechiel 1:6
וארבעה פנים לאחת וארבע כנפים לאחת להם׃
Ezechiel 1:9
חברת אשה אל אחותה כנפיהם לא יסבו בלכתן איש אל עבר פניו ילכו׃
Ezechiel 1:24
ואשמע את קול כנפיהם כקול מים רבים כקול שדי בלכתם קול המלה כקול מחנה בעמדם תרפינה כנפיהן׃
Ezechiel 10:21
ארבעה ארבעה פנים לאחד וארבע כנפים לאחד ודמות ידי אדם תחת כנפיהם׃
Apocalypse 4:8
ולכל אחת מארבע החיות שש כנפים מסביב ולפנימה הנה מלאות עינים ואין דמי להן יומם ולילה ואמרות קדוש קדוש קדוש יהוה אלהים צבאות היה והוה ויבוא׃
Génèse 17:3
ויפל אברם על פניו וידבר אתו אלהים לאמר׃
Exode 3:6
ויאמר אנכי אלהי אביך אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלהים׃
1 Rois 19:13
ויהי כשמע אליהו וילט פניו באדרתו ויצא ויעמד פתח המערה והנה אליו קול ויאמר מה לך פה אליהו׃
Psaumes 89:7
אל נערץ בסוד קדשים רבה ונורא על כל סביביו׃
Job 4:18
הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה׃
Job 15:15
הן בקדשו לא יאמין ושמים לא זכו בעיניו׃
Ezechiel 1:11
ופניהם וכנפיהם פרדות מלמעלה לאיש שתים חברות איש ושתים מכסות את גויתיהנה׃
Esaïe 6:6
ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה במלקחים לקח מעל המזבח׃
Psaumes 18:10
וירכב על כרוב ויעף וידא על כנפי רוח׃
Psaumes 103:20
ברכו יהוה מלאכיו גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו׃
Ezechiel 10:16
ובלכת הכרובים ילכו האופנים אצלם ובשאת הכרובים את כנפיהם לרום מעל הארץ לא יסבו האופנים גם הם מאצלם׃
Daniel 9:21
ועוד אני מדבר בתפלה והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחלה מעף ביעף נגע אלי כעת מנחת ערב׃
Apocalypse 8:13
וארא ואשמע מלאך אחד מעופף במרום הרקיע הקורא בקול גדול אוי אוי אוי לישבי הארץ משאר קלות שופר שלשת המלאכים העתידים לתקע׃
Apocalypse 14:6
וארא מלאך אחר מעופף במרום הרקיע אשר היה לו בשורת עולם לבשר את ישבי הארץ ואת כל גוי ונשפחה ולשון ועם׃