Esaïe 31:4
כי כה אמר יהוה אלי כאשר יהגה האריה והכפיר על טרפו אשר יקרא עליו מלא רעים מקולם לא יחת ומהמונם לא יענה כן ירד יהוה צבאות לצבא על הר ציון ועל גבעתה׃
Génèse 49:9
גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו׃
Nombres 24:9
כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו מברכיך ברוך וארריך ארור׃
Jérémie 4:7
עלה אריה מסבכו ומשחית גוים נסע יצא ממקמו לשום ארצך לשמה עריך תצינה מאין יושב׃
Jérémie 49:19
הנה כאריה יעלה מגאון הירדן אל נוה איתן כי ארגיעה אריצנו מעליה ומי בחור אליה אפקד כי מי כמוני ומי יעידני ומי זה רעה אשר יעמד לפני׃
Jérémie 50:17
שה פזורה ישראל אריות הדיחו הראשון אכלו מלך אשור וזה האחרון עצמו נבוכדראצר מלך בבל׃
Osée 11:10
אחרי יהוה ילכו כאריה ישאג כי הוא ישאג ויחרדו בנים מים׃
Amos 3:8
אריה שאג מי לא יירא אדני יהוה דבר מי לא ינבא׃
Zacharie 11:3
קול יללת הרעים כי שדדה אדרתם קול שאגת כפירים כי שדד גאון הירדן׃
Esaïe 42:22
והוא עם בזוז ושסוי הפח בחורים כלם ובבתי כלאים החבאו היו לבז ואין מציל משסה ואין אמר השב׃
Esaïe 49:24
היקח מגבור מלקוח ואם שבי צדיק ימלט׃
Esaïe 49:25
כי כה אמר יהוה גם שבי גבור יקח ומלקוח עריץ ימלט ואת יריבך אנכי אריב ואת בניך אנכי אושיע׃
Psaumes 50:22
בינו נא זאת שכחי אלוה פן אטרף ואין מציל׃
Michée 5:8
והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי צאן אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל׃