Joël 2:7
כגבורים ירצון כאנשי מלחמה יעלו חומה ואיש בדרכיו ילכון ולא יעבטון ארחותם׃
Joël 2:8
ואיש אחיו לא ידחקון גבר במסלתו ילכון ובעד השלח יפלו לא יבצעו׃
Esaïe 11:5
והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו׃
Esaïe 45:1
כה אמר יהוה למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גוים ומתני מלכים אפתח לפתח לפניו דלתים ושערים לא יסגרו׃
Esaïe 45:5
אני יהוה ואין עוד זולתי אין אלהים אאזרך ולא ידעתני׃
1 Rois 2:5
וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל לאבנר בן נר ולעמשא בן יתר ויהרגם וישם דמי מלחמה בשלם ויתן דמי מלחמה בחגרתו אשר במתניו ובנעלו אשר ברגליו׃
Job 12:18
מוסר מלכים פתח ויאסר אזור במתניהם׃
Job 12:21
שופך בוז על נדיבים ומזיח אפיקים רפה׃
Psaumes 18:32
האל המאזרני חיל ויתן תמים דרכי׃
Psaumes 93:1
יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה עז התאזר אף תכון תבל בל תמוט׃
Daniel 5:6
אדין מלכא זיוהי שנוהי ורעינהי יבהלונה וקטרי חרצה משתרין וארכבתה דא לדא נקשן׃
Ephésiens 6:13
על כן אחזו בכלי נשק אלהים למען תוכלו לקום ביום הרע ולמלא צבאכם ולעמוד׃
Ephésiens 6:14
עמדו נא חגורי מתנים באמת ומלבשים בשריון הצדק׃
Deutéronome 32:25
מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה גם בחור גם בתולה יונק עם איש שיבה׃