Esaïe 5:11
הוי משכימי בבקר שכר ירדפו מאחרי בנשף יין ידליקם׃
Esaïe 28:1-3
1
הוי עטרת גאות שכרי אפרים וציץ נבל צבי תפארתו אשר על ראש גיא שמנים הלומי יין׃
2
הנה חזק ואמץ לאדני כזרם ברד שער קטב כזרם מים כבירים שטפים הניח לארץ ביד׃
3
ברגלים תרמסנה עטרת גאות שכורי אפרים׃
Esaïe 28:7-3
Proverbes 23:19
שמע אתה בני וחכם ואשר בדרך לבך׃
Proverbes 23:20
אל תהי בסבאי יין בזללי בשר למו׃
Habaquq 2:15
הוי משקה רעהו מספח חמתך ואף שכר למען הביט על מעוריהם׃