Esaïe 48:3
הראשנות מאז הגדתי ומפי יצאו ואשמיעם פתאם עשיתי ותבאנה׃
Esaïe 44:7
ומי כמוני יקרא ויגידה ויערכה לי משומי עם עולם ואתיות ואשר תבאנה יגידו למו׃
Esaïe 46:10
מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשו אמר עצתי תקום וכל חפצי אעשה׃
Luc 1:70
כאשר דבר בפי נביאיו הקדושים אשר מעולם׃
Actes 15:18
נודעים לאלהים מעולם כל מעשיו׃
Esaïe 42:8
אני יהוה הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים׃
Esaïe 42:9
הראשנות הנה באו וחדשות אני מגיד בטרם תצמחנה אשמיע אתכם׃
Jérémie 44:17
כי עשה נעשה את כל הדבר אשר יצא מפינו לקטר למלכת השמים והסיך לה נסכים כאשר עשינו אנחנו ואבתינו מלכינו ושרינו בערי יהודה ובחצות ירושלם ונשבע לחם ונהיה טובים ורעה לא ראינו׃
Jérémie 44:18
ומן אז חדלנו לקטר למלכת השמים והסך לה נסכים חסרנו כל ובחרב וברעב תמנו׃