Deutéronome 5:29
מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי ולשמר את כל מצותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעלם׃
Deutéronome 32:29
לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם׃
Psaumes 81:13-16
13
לו עמי שמע לי ישראל בדרכי יהלכו׃
14
כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי׃
15
משנאי יהוה יכחשו לו ויהי עתם לעולם׃
16
ויאכילהו מחלב חטה ומצור דבש אשביעך׃
Matthieu 23:37
ירושלים ירושלים ההרגת את הנביאים והסקלת את השלוחים אליה כמה פעמים רציתי לקבץ את בניך כתרנגלת המקבצת את אפרחיה תחת כנפיה ולא אביתם׃
Luc 19:41
ויהי כאשר קרב וירא את העיר ויבך עליה לאמר׃
Luc 19:42
לו ידעת אף את בעוד יומך הזה את דבר שלומך ועתה נעלם מעיניך׃
Esaïe 32:15-18
15
עד יערה עלינו רוח ממרום והיה מדבר לכרמל וכרמל ליער יחשב׃
16
ושכן במדבר משפט וצדקה בכרמל תשב׃
17
והיה מעשה הצדקה שלום ועבדת הצדקה השקט ובטח עד עולם׃
18
וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחת שאננות׃
Esaïe 66:12
כי כה אמר יהוה הנני נטה אליה כנהר שלום וכנחל שוטף כבוד גוים וינקתם על צד תנשאו ועל ברכים תשעשעו׃
Psaumes 36:8
ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם׃
Psaumes 119:165
שלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשול׃
Amos 5:24
ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן׃
Romains 14:17
כי מלכות האלהים איננה אכילה ושתיה כי צדקה היא ושלום ושמחה ברוח הקדש׃