Esaïe 52:5
ועתה מה לי פה נאם יהוה כי לקח עמי חנם משלו יהילילו נאם יהוה ותמיד כל היום שמי מנאץ׃
Nombres 14:15
והמתה את העם הזה כאיש אחד ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמר׃
Nombres 14:16
מבלתי יכלת יהוה להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם וישחטם במדבר׃
Deutéronome 32:26
אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם׃
Deutéronome 32:27
לולי כעס אויב אגור פן ינכרו צרימו פן יאמרו ידינו רמה ולא יהוה פעל כל זאת׃
Ezechiel 20:9
ואעש למען שמי לבלתי החל לעיני הגוים אשר המה בתוכם אשר נודעתי אליהם לעיניהם להוציאם מארץ מצרים׃
Ezechiel 20:39
ואתם בית ישראל כה אמר אדני יהוה איש גלוליו לכו עבדו ואחר אם אינכם שמעים אלי ואת שם קדשי לא תחללו עוד במתנותיכם ובגלוליכם׃
Romains 2:24
כי שם האלהים בגללכם מחלל בגוים כאשר כתוב׃
Esaïe 48:5
ואגיד לך מאז בטרם תבוא השמעתיך פן תאמר עצבי עשם ופסלי ונסכי צום׃
Esaïe 42:8
אני יהוה הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים׃
Jean 5:23
מי אשר לא יכבד את הבן גם את האב אשר שלחו איננו מכבד׃