Esaïe 40:20
המסכן תרומה עץ לא ירקב יבחר חרש חכם יבקש לו להכין פסל לא ימוט׃
Jérémie 10:3-8
3
כי חקות העמים הבל הוא כי עץ מיער כרתו מעשה ידי חרש במעצד׃
4
בכסף ובזהב ייפהו במסמרות ובמקבות יחזקום ולוא יפיק׃
5
כתמר מקשה המה ולא ידברו נשוא ינשוא כי לא יצעדו אל תיראו מהם כי לא ירעו וגם היטיב אין אותם׃
6
מאין כמוך יהוה גדול אתה וגדול שמך בגבורה׃
7
מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך׃
8
ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא׃
Osée 4:12
עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו כי רוח זנונים התעה ויזנו מתחת אלהיהם׃
Habaquq 2:19
הוי אמר לעץ הקיצה עורי לאבן דומם הוא יורה הנה הוא תפוש זהב וכסף וכל רוח אין בקרבו׃