Job 23:3
מי יתן ידעתי ואמצאהו אבוא עד תכונתו׃
Job 23:4
אערכה לפניו משפט ופי אמלא תוכחות׃
Job 31:37
מספר צעדי אגידנו כמו נגיד אקרבנו׃
Job 38:3
אזר נא כגבר חלציך ואשאלך והודיעני׃
Job 40:7-9
7
אזר נא כגבר חלציך אשאלך והודיעני׃
8
האף תפר משפטי תרשיעני למען תצדק׃
9
ואם זרוע כאל לך ובקול כמהו תרעם׃
Michée 6:1
שמעו נא את אשר יהוה אמר קום ריב את ההרים ותשמענה הגבעות קולך׃
Michée 6:2
שמעו הרים את ריב יהוה והאתנים מסדי ארץ כי ריב ליהוה עם עמו ועם ישראל יתוכח׃