Esaïe 40:3
קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו בערבה מסלה לאלהינו׃
Esaïe 12:6
צהלי ורני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל׃
Esaïe 58:1
קרא בגרון אל תחשך כשופר הרם קולך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם׃
Esaïe 61:1
רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח׃
Esaïe 61:2
לקרא שנת רצון ליהוה ויום נקם לאלהינו לנחם כל אבלים׃
Jérémie 2:2
הלך וקראת באזני ירושלם לאמר כה אמר יהוה זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה׃
Jérémie 31:6
כי יש יום קראו נצרים בהר אפרים קומו ונעלה ציון אל יהוה אלהינו׃
Osée 5:8
תקעו שופר בגבעה חצצרה ברמה הריעו בית און אחריך בנימין׃
Esaïe 37:27
וישביהן קצרי יד חתו ובשו היו עשב שדה וירק דשא חציר גגות ושדמה לפני קמה׃
Job 14:2
כציץ יצא וימל ויברח כצל ולא יעמוד׃
Psaumes 90:5
זרמתם שנה יהיו בבקר כחציר יחלף׃
Psaumes 90:6
בבקר יציץ וחלף לערב ימולל ויבש׃
Psaumes 92:7
בפרח רשעים כמו עשב ויציצו כל פעלי און להשמדם עדי עד׃
Psaumes 102:11
ימי כצל נטוי ואני כעשב איבש׃
Psaumes 103:15
אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ׃
Psaumes 103:16
כי רוח עברה בו ואיננו ולא יכירנו עוד מקומו׃
Jacques 1:10
והעשיר יתהלל בשפלותו כי יעבר כציץ החציר׃
Jacques 1:11
כי זרח השמש בחמתו וייבש את החציר ויבל ציצו וחסד מראהו אבד כן יבול העשיר בהליכותיו׃
1 Pierre 1:24
כי כל בשר חציר וכל כבוד איש כציץ השדה יבש חציר נבל ציץ׃