Esaïe 9:17
על כן על בחוריו לא ישמח אדני ואת יתמיו ואת אלמנתיו לא ירחם כי כלו חנף ומרע וכל פה דבר נבלה בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה׃
Esaïe 13:18
וקשתות נערים תרטשנה ופרי בטן לא ירחמו על בנים לא תחוס עינם׃
Psaumes 33:16
אין המלך נושע ברב חיל גבור לא ינצל ברב כח׃
Psaumes 34:10
כפירים רשו ורעבו ודרשי יהוה לא יחסרו כל טוב׃
Psaumes 39:5
הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל הבל כל אדם נצב סלה׃
Ecclesiaste 9:11
שבתי וראה תחת השמש כי לא לקלים המרוץ ולא לגבורים המלחמה וגם לא לחכמים לחם וגם לא לנבנים עשר וגם לא לידעים חן כי עת ופגע יקרה את כלם׃
Amos 2:14
ואבד מנוס מקל וחזק לא יאמץ כחו וגבור לא ימלט נפשו׃