Esaïe 48:13
אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים קרא אני אליהם יעמדו יחדו׃
Job 11:7-9
7
החקר אלוה תמצא אם עד תכלית שדי תמצא׃
8
גבהי שמים מה תפעל עמקה משאול מה תדע׃
9
ארכה מארץ מדה ורחבה מני ים׃
Job 38:4-11
4
איפה היית ביסדי ארץ הגד אם ידעת בינה׃
5
מי שם ממדיה כי תדע או מי נטה עליה קו׃
6
על מה אדניה הטבעו או מי ירה אבן פנתה׃
7
ברן יחד כוכבי בקר ויריעו כל בני אלהים׃
8
ויסך בדלתים ים בגיחו מרחם יצא׃
9
בשומי ענן לבשו וערפל חתלתו׃
10
ואשבר עליו חקי ואשים בריח ודלתים׃
11
ואמר עד פה תבוא ולא תסיף ופא ישית בגאון גליך׃
Psaumes 102:25
לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים׃
Psaumes 102:26
המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו כלבוש תחליפם ויחלפו׃
Psaumes 104:2
עטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה׃
Psaumes 104:3
המקרה במים עליותיו השם עבים רכובו המהלך על כנפי רוח׃
Proverbes 8:26-28
26
עד לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תבל׃
27
בהכינו שמים שם אני בחוקו חוג על פני תהום׃
28
באמצו שחקים ממעל בעזוז עינות תהום׃
Proverbes 30:4
מי עלה שמים וירד מי אסף רוח בחפניו מי צרר מים בשמלה מי הקים כל אפסי ארץ מה שמו ומה שם בנו כי תדע׃
Hébreux 1:10-12
10
ועוד אתה אדני לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים׃
11
המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו׃
12
כלבוש תחליפם ויחלפו ואתה הוא ושנותיך לא יתמו׃
Apocalypse 20:11
וארא כסא לבן וגדול ואת הישב עליו אשר מפניו נסו ארץ ושמים ולא נמצא להם מקום׃
Job 28:25
לעשות לרוח משקל ומים תכן במדה׃