Esaïe 8:14
והיה למקדש ולאבן נגף ולצור מכשול לשני בתי ישראל לפח ולמוקש ליושב ירושלם׃
Esaïe 25:4
כי היית מעוז לדל מעוז לאביון בצר לו מחסה מזרם צל מחרב כי רוח עריצים כזרם קיר׃
Psaumes 27:5
כי יצפנני בסכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני׃
Psaumes 91:1
ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן׃
Psaumes 121:5
יהוה שמרך יהוה צלך על יד ימינך׃
Psaumes 121:6
יומם השמש לא יככה וירח בלילה׃
Proverbes 18:10
מגדל עז שם יהוה בו ירוץ צדיק ונשגב׃
Ezechiel 11:16
לכן אמר כה אמר אדני יהוה כי הרחקתים בגוים וכי הפיצותים בארצות ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם׃
Hébreux 6:18
למען על פי שני דברים בלתי משתנים אשר חלילה לאלהים לשקר בם יהיה לנו אשר נסנו עליו זרוז גדול לאחז בתקוה הנתונה לפנינו׃
Apocalypse 7:16
לא ירעבו עוד ולא יצמאו ולא יכם שמש ושרב׃
Esaïe 32:2
והיה איש כמחבא רוח וסתר זרם כפלגי מים בציון כצל סלע כבד בארץ עיפה׃
Esaïe 32:18
וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחת שאננות׃
Esaïe 32:19
וברד ברדת היער ובשפלה תשפל העיר׃
Matthieu 7:24-27
24
לכן כל השמע את דברי אלה ועשה אתם אדמהו לאיש חכם אשר בנה את ביתו על הסלע׃
25
וירד הגשם וישטפו הנהרות וישבו הרוחות ויגעו בבית ההוא ולא נפל כי יסד על הסלע׃
26
וכל השמע את דברי אלה ולא יעשה אתם ידמה לאיש בער אשר בנה את ביתו על החול׃
27
וירד הגשם וישטפו הנהרות וישבו הרוחות ויפגעו בבית ההוא ויפל ותהי מפלתו גדולה׃
Hébreux 11:7
באמונה בנה נח ביראת יהוה את התבה להצלת ביתו אתרי אשר צוה על דברים לא נראים עדין וירשע בה את העולם ויהי לירש הצדקה עקב האמונה׃