Esaïe 2:11
עיני גבהות אדם שפל ושח רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא׃
Esaïe 2:17
ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא׃
Esaïe 10:20
והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקב להשען על מכהו ונשען על יהוה קדוש ישראל באמת׃
Esaïe 17:7
ביום ההוא ישעה האדם על עשהו ועיניו אל קדוש ישראל תראינה׃
Luc 21:22
כי ימי נקם המה למלאת כל הכתוב׃
Esaïe 3:25
מתיך בחרב יפלו וגבורתך במלחמה׃
Esaïe 3:26
ואנו ואבלו פתחיה ונקתה לארץ תשב׃
Esaïe 13:12
אוקיר אנוש מפז ואדם מכתם אופיר׃
2 Thessaloniciens 3:12
ואנשים כאלה נצוה אותם ונבקש מהם באדנינו ישוע המשיח לעבד בנחת למען יאכלו את לחמם׃
Génèse 30:23
ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את חרפתי׃
1 Samuel 1:6
וכעסתה צרתה גם כעס בעבור הרעמה כי סגר יהוה בעד רחמה׃
Luc 1:25
ככה עשה לי יהוה בימי פקדו אותי לאסף את חרפתי בתוך בני אדם׃