Esaïe 1:7
ארצכם שממה עריכם שרפות אש אדמתכם לנגדכם זרים אכלים אתה ושממה כמהפכת זרים׃
Esaïe 1:8
ונותרה בת ציון כסכה בכרם כמלונה במקשה כעיר נצורה׃
Esaïe 24:1
הנה יהוה בוקק הארץ ובולקה ועוה פניה והפיץ ישביה׃
Esaïe 24:4-6
4
אבלה נבלה הארץ אמללה נבלה תבל אמללו מרום עם הארץ׃
5
והארץ חנפה תחת ישביה כי עברו תורת חלפו חק הפרו ברית עולם׃
6
על כן אלה אכלה ארץ ויאשמו ישבי בה על כן חרו ישבי ארץ ונשאר אנוש מזער׃
Esaïe 24:19-6
Esaïe 24:20-6
Jérémie 4:20-26
20
שבר על שבר נקרא כי שדדה כל הארץ פתאם שדדו אהלי רגע יריעתי׃
21
עד מתי אראה נס אשמעה קול שופר׃
22
כי אויל עמי אותי לא ידעו בנים סכלים המה ולא נבונים המה חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו׃
23
ראיתי את הארץ והנה תהו ובהו ואל השמים ואין אורם׃
24
ראיתי ההרים והנה רעשים וכל הגבעות התקלקלו׃
25
ראיתי והנה אין האדם וכל עוף השמים נדדו׃
26
ראיתי והנה הכרמל המדבר וכל עריו נתצו מפני יהוה מפני חרון אפו׃
Esaïe 14:8
גם ברושים שמחו לך ארזי לבנון מאז שכבת לא יעלה הכרת עלינו׃
Esaïe 37:24
ביד עבדיך חרפת אדני ותאמר ברב רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי לבנון ואכרת קומת ארזיו מבחר ברשיו ואבוא מרום קצו יער כרמלו׃
Zacharie 11:1-3
1
פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך׃
2
הילל ברוש כי נפל ארז אשר אדרים שדדו הילילו אלוני בשן כי ירד יער הבצור׃
3
קול יללת הרעים כי שדדה אדרתם קול שאגת כפירים כי שדד גאון הירדן׃
Esaïe 35:2
פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון נתן לה הדר הכרמל והשרון המה יראו כבוד יהוה הדר אלהינו׃
Esaïe 65:10
והיה השרון לנוה צאן ועמק עכור לרבץ בקר לעמי אשר דרשוני׃
Cantique des Cantiques 2:1
אני חבצלת השרון שושנת העמקים׃
Deutéronome 3:4
ונלכד את כל עריו בעת ההוא לא היתה קריה אשר לא לקחנו מאתם ששים עיר כל חבל ארגב ממלכת עוג בבשן׃
Jérémie 50:19
ושבבתי את ישראל אל נוהו ורעה הכרמל והבשן ובהר אפרים והגלעד תשבע נפשו׃
Michée 7:14
רעה עמך בשבטך צאן נחלתך שכני לבדד יער בתוך כרמל ירעו בשן וגלעד כימי עולם׃
Nahoum 1:4
גוער בים ויבשהו וכל הנהרות החריב אמלל בשן וכרמל ופרח לבנון אמלל׃