Esaïe 33:10
עתה אקום יאמר יהוה עתה ארומם עתה אנשא׃
Esaïe 2:11
עיני גבהות אדם שפל ושח רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא׃
Esaïe 2:17
ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא׃
Esaïe 12:4
ואמרתם ביום ההוא הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו הזכירו כי נשגב שמו׃
Esaïe 37:20
ועתה יהוה אלהינו הושיענו מידו וידעו כל ממלכות הארץ כי אתה יהוה לבדך׃
Exode 9:16
ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראתך את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ׃
Exode 9:17
עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם׃
Exode 15:1
אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה ויאמרו לאמר אשירה ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים׃
Exode 15:6
ימינך יהוה נאדרי בכח ימינך יהוה תרעץ אויב׃
Exode 18:11
עתה ידעתי כי גדול יהוה מכל האלהים כי בדבר אשר זדו עליהם׃
Job 40:9-14
9
ואם זרוע כאל לך ובקול כמהו תרעם׃
10
עדה נא גאון וגבה והוד והדר תלבש׃
11
הפץ עברות אפך וראה כל גאה והשפילהו׃
12
ראה כל גאה הכניעהו והדך רשעים תחתם׃
13
טמנם בעפר יחד פניהם חבש בטמון׃
14
וגם אני אודך כי תושע לך ימינך׃
Psaumes 21:11-13
11
כי נטו עליך רעה חשבו מזמה בל יוכלו׃
12
כי תשיתמו שכם במיתריך תכונן על פניהם׃
13
רומה יהוה בעזך נשירה ונזמרה גבורתך׃
Psaumes 46:9
משבית מלחמות עד קצה הארץ קשת ישבר וקצץ חנית עגלות ישרף באש׃
Psaumes 46:10
הרפו ודעו כי אנכי אלהים ארום בגוים ארום בארץ׃
Psaumes 97:8
שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך יהוה׃
Psaumes 97:9
כי אתה יהוה עליון על כל הארץ מאד נעלית על כל אלהים׃
Psaumes 115:1
לא לנו יהוה לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדך על אמתך׃
Psaumes 115:2
למה יאמרו הגוים איה נא אלהיהם׃
Psaumes 118:16
ימין יהוה רוממה ימין יהוה עשה חיל׃
Daniel 4:37
כען אנה נבוכדנצר משבח ומרומם ומהדר למלך שמיא די כל מעבדוהי קשט וארחתה דין ודי מהלכין בגוה יכל להשפלה׃
Romains 3:26
להראות את צדקתו בעת הזאת להיותו צדיק ומצדיק את בן אמונת ישוע׃
Apocalypse 19:2-6
2
כי אמת וישר משפטיו כי שפט את הזונה הגדולה אשר השחיתה את הארץ בתזנתה וידרש מידה טאת דם עבדיו׃
3
וישנו ויאמרו הללויה ועשנה יעלה לעולמי עולמים׃
4
ועשרים וארבעה הזקנים וארבע החיות נפלו על פניהם וישתחוו לאלהים הישב על הכסא ויאמרו אמן הללויה׃
5
וקול יוצא מן הכסא ויאמר הללו את אלהינו כל עבדיו ויראיו הקטנים עם הגדולים׃
6
ואשמע כקול המון רב וכקול מים רבים וכקול רעמים חזקים ויאמרו הללויה כי מלך אלהינו יהוה צבאות׃
Esaïe 57:15
כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים׃
Esaïe 66:1
כה אמר יהוה השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי׃
Psaumes 113:5
מי כיהוה אלהינו המגביהי לשבת׃
Psaumes 113:6
המשפילי לראות בשמים ובארץ׃
Psaumes 123:1
שיר המעלות אליך נשאתי את עיני הישבי בשמים׃
Ephésiens 1:20
אשר פעל במשיח בהעיר אתו מן המתים ויושיבנו לימינו במרומים׃
Ephésiens 1:21
ממעל לכל שררה ושלטן וגבורה וממשלה וכל הנקרא בשם לא לבד בעולם הזה כי אם גם בעולם הבא׃
Esaïe 1:26
ואשיבה שפטיך כבראשנה ויעציך כבתחלה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה׃
Esaïe 1:27
ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה׃
Esaïe 4:2-4
2
ביום ההוא יהיה צמח יהוה לצבי ולכבוד ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל׃
3
והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלם׃
4
אם רחץ אדני את צאת בנות ציון ואת דמי ירושלם ידיח מקרבה ברוח משפט וברוח בער׃
Esaïe 32:1
הן לצדק ימלך מלך ולשרים למשפט ישרו׃
Esaïe 32:15-18
15
עד יערה עלינו רוח ממרום והיה מדבר לכרמל וכרמל ליער יחשב׃
16
ושכן במדבר משפט וצדקה בכרמל תשב׃
17
והיה מעשה הצדקה שלום ועבדת הצדקה השקט ובטח עד עולם׃
18
וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחת שאננות׃
Esaïe 52:1
עורי עורי לבשי עזך ציון לבשי בגדי תפארתך ירושלם עיר הקדש כי לא יוסיף יבא בך עוד ערל וטמא׃
Esaïe 54:11-14
11
עניה סערה לא נחמה הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך ויסדתיך בספירים׃
12
ושמתי כדכד שמשתיך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ׃
13
וכל בניך למודי יהוה ורב שלום בניך׃
14
בצדקה תכונני רחקי מעשק כי לא תיראי וממחתה כי לא תקרב אליך׃
Esaïe 60:21
ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעו מעשה ידי להתפאר׃
Esaïe 61:3
לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל מעטה תהלה תחת רוח כהה וקרא להם אילי הצדק מטע יהוה להתפאר׃
Esaïe 61:11
כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח כן אדני יהוה יצמיח צדקה ותהלה נגד כל הגוים׃
Esaïe 62:1
למען ציון לא אחשה ולמען ירושלם לא אשקוט עד יצא כנגה צדקה וישועתה כלפיד יבער׃
2 Chroniques 31:20
ויעש כזאת יחזקיהו בכל יהודה ויעש הטוב והישר והאמת לפני יהוה אלהיו׃
2 Chroniques 31:21
ובכל מעשה אשר החל בעבודת בית האלהים ובתורה ובמצוה לדרש לאלהיו בכל לבבו עשה והצליח׃
Romains 11:26
ובכן כל ישראל יושע ככתוב ובא לציון גואל וישיב פשע מיעקב׃