Psaumes 29:3
קול יהוה על המים אל הכבוד הרעים יהוה על מים רבים׃
Actes 7:2
ויען ויאמר אנשים אחים ואבות שמעו אלהי הכבוד נראה אל אברהם אבינו בהיותו בארם נהרים לפני שבתו בחרן׃
2 Corinthiens 4:4-6
4
אשר אלהי העולם הזה עור בהם את דעות הסוררים לבלתי זרח להם נגה בשורת כבוד המשיח אשר הוא צלם האלהים׃
5
כי לא אתנו מכריזים אנחנו כי אם את המשיח ישוע לאמר הוא האדון ואנחנו עבדיכם למען ישוע׃
6
כי האלהים אשר אמר ויפע אור מחשך הוא הופיע בלבנו להפיץ אור דעת כבוד האלהים אשר בפני המשיח׃
Psaumes 46:4
נהר פלגיו ישמחו עיר אלהים קדש משכני עליון׃
Psaumes 46:5
אלהים בקרבה בל תמוט יעזרה אלהים לפנות בקר׃