Esaïe 25:9
ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה יהוה קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו׃
Esaïe 26:8
אף ארח משפטיך יהוה קוינוך לשמך ולזכרך תאות נפש׃
Esaïe 30:18
ולכן יחכה יהוה לחננכם ולכן ירום לרחמכם כי אלהי משפט יהוה אשרי כל חוכי לו׃
Esaïe 30:19
כי עם בציון ישב בירושלם בכו לא תבכה חנון יחנך לקול זעקך כשמעתו ענך׃
Psaumes 27:13
לולא האמנתי לראות בטוב יהוה בארץ חיים׃
Psaumes 27:14
קוה אל יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל יהוה׃
Psaumes 62:1
למנצח על ידותון מזמור לדוד אך אל אלהים דומיה נפשי ממנו ישועתי׃
Psaumes 62:5
אך לאלהים דומי נפשי כי ממנו תקותי׃
Psaumes 62:8
בטחו בו בכל עת עם שפכו לפניו לבבכם אלהים מחסה לנו סלה׃
Psaumes 123:2
הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גברתה כן עינינו אל יהוה אלהינו עד שיחננו׃
Psaumes 130:4-8
4
כי עמך הסליחה למען תורא׃
5
קויתי יהוה קותה נפשי ולדברו הוחלתי׃
6
נפשי לאדני משמרים לבקר שמרים לבקר׃
7
יחל ישראל אל יהוה כי עם יהוה החסד והרבה עמו פדות׃
8
והוא יפדה את ישראל מכל עונתיו׃
Lamentations 3:25
טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו׃
Lamentations 3:26
טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה׃
Osée 14:2
קחו עמכם דברים ושובו אל יהוה אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו׃
Esaïe 25:4
כי היית מעוז לדל מעוז לאביון בצר לו מחסה מזרם צל מחרב כי רוח עריצים כזרם קיר׃
Exode 14:27
ויט משה את ידו על הים וישב הים לפנות בקר לאיתנו ומצרים נסים לקראתו וינער יהוה את מצרים בתוך הים׃
Psaumes 25:3
גם כל קויך לא יבשו יבשו הבוגדים ריקם׃
Psaumes 143:8
השמיעני בבקר חסדך כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי׃
Lamentations 3:23
חדשים לבקרים רבה אמונתך׃
Esaïe 26:16
יהוה בצר פקדוך צקון לחש מוסרך למו׃
Psaumes 37:39
ותשועת צדיקים מיהוה מעוזם בעת צרה׃
Psaumes 46:1
למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃
Psaumes 46:5
אלהים בקרבה בל תמוט יעזרה אלהים לפנות בקר׃
Psaumes 50:15
וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני׃
Psaumes 60:11
הבה לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם׃
Psaumes 90:15
שמחנו כימות עניתנו שנות ראינו רעה׃
Psaumes 91:15
יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו׃
Jérémie 2:27
אמרים לעץ אבי אתה ולאבן את ילדתני כי פנו אלי ערף ולא פנים ובעת רעתם יאמרו קומה והושיענו׃
Jérémie 2:28
ואיה אלהיך אשר עשית לך יקומו אם יושיעוך בעת רעתך כי מספר עריך היו אלהיך יהודה׃
Jérémie 14:8
מקוה ישראל מושיעו בעת צרה למה תהיה כגר בארץ וכארח נטה ללון׃
2 Corinthiens 1:3
ברוך האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אב הרחמים ואלהי כל הנחמה׃
2 Corinthiens 1:4
המנחם אתנו בכל לחצנו עד שנוכל לנחם הנלחצים בכל לחץ בנחמה אשר אנחנו מנחמים בה מאת האלהים׃