1 Rois 20:30
וינסו הנותרים אפקה אל העיר ותפל החומה על עשרים ושבעה אלף איש הנותרים ובן הדד נס ויבא אל העיר חדר בחדר׃
Psaumes 62:3
עד אנה תהותתו על איש תרצחו כלכם כקיר נטוי גדר הדחויה׃
Ezechiel 13:10-15
10
יען וביען הטעו את עמי לאמר שלום ואין שלום והוא בנה חיץ והנם טחים אתו תפל׃
11
אמר אל טחי תפל ויפל היה גשם שוטף ואתנה אבני אלגביש תפלנה ורוח סערות תבקע׃
12
והנה נפל הקיר הלוא יאמר אליכם איה הטיח אשר טחתם׃
13
לכן כה אמר אדני יהוה ובקעתי רוח סערות בחמתי וגשם שטף באפי יהיה ואבני אלגביש בחמה לכלה׃
14
והרסתי את הקיר אשר טחתם תפל והגעתיהו אל הארץ ונגלה יסדו ונפלה וכליתם בתוכה וידעתם כי אני יהוה׃
15
וכליתי את חמתי בקיר ובטחים אתו תפל ואמר לכם אין הקיר ואין הטחים אתו׃
Matthieu 7:27
וירד הגשם וישטפו הנהרות וישבו הרוחות ויפגעו בבית ההוא ויפל ותהי מפלתו גדולה׃
Luc 6:49
ואשר שמע ולא עשה דומה לאיש אשר בנה בית על הקרקע בלי יסוד ויפרץ בו הנהר ויפל פתאם ויגדל שבר הבית ההוא׃
Esaïe 29:5
והיה כאבק דק המון זריך וכמץ עבר המון עריצים והיה לפתע פתאם׃
Job 36:18
כי חמה פן יסיתך בספק ורב כפר אל יטך׃
Psaumes 73:19
איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן בלהות׃
Psaumes 73:20
כחלום מהקיץ אדני בעיר צלמם תבזה׃
Proverbes 29:1
איש תוכחות מקשה ערף פתע ישבר ואין מרפא׃
1 Thessaloniciens 5:1-3
1
ועל דבר העתים והזמנים אין צרך לכתב אליכם אחי׃
2
הלא אף אתם ידעתם היטב כי יום יהוה כגנב בלילה כן בוא יבוא׃
3
כי בעת אמרם שלום ושלוה יבא עליהם השבר פתאם כחבלים על ההרה ולא יוכלו להמלט׃