1 Rois 3:7-9
7
ועתה יהוה אלהי אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי ואנכי נער קטן לא אדע צאת ובא׃
8
ועבדך בתוך עמך אשר בחרת עם רב אשר לא ימנה ולא יספר מרב׃
9
ונתת לעבדך לב שמע לשפט את עמך להבין בין טוב לרע כי מי יוכל לשפט את עמך הכבד הזה׃
2 Chroniques 33:1
בן שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלם׃
2 Chroniques 34:1
בן שמונה שנים יאשיהו במלכו ושלשים ואחת שנה מלך בירושלם׃
2 Chroniques 36:2
בן שלוש ועשרים שנה יואחז במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם׃
2 Chroniques 36:5
בן עשרים וחמש שנה יהויקים במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ויעש הרע בעיני יהוה אלהיו׃
2 Chroniques 36:9
בן שמונה שנים יהויכין במלכו ושלשה חדשים ועשרת ימים מלך בירושלם ויעש הרע בעיני יהוה׃
2 Chroniques 36:11
בן עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם׃
Ecclesiaste 10:16
אי לך ארץ שמלכך נער ושריך בבקר יאכלו׃