Exode 38:8
ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד׃
Génèse 41:42
ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אתה על יד יוסף וילבש אתו בגדי שש וישם רבד הזהב על צוארו׃
1 Chroniques 15:27
ודויד מכרבל במעיל בוץ וכל הלוים הנשאים את הארון והמשררים וכנניה השר המשא המשררים ועל דויד אפוד בד׃
Ezechiel 16:10
ואלבישך רקמה ואנעלך תחש ואחבשך בשש ואכסך משי׃
Luc 16:19
איש עשיר היה והוא לבוש ארגמן ושש ויתעגג וישמח יום יום׃
Apocalypse 19:8
וינתן לה ללבש בוץ טהור וצח כי הבוץ הוא צדקות הקדשים׃
Apocalypse 19:14
וצבאות השמים יצאים אחריו על סוסים לבנים מלבשים בגדי בוץ לבן וטהור׃
Génèse 24:65
ותאמר אל העבד מי האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו ויאמר העבד הוא אדני ותקח הצעיף ותתכס׃
Ruth 3:15
ויאמר הבי המטפחת אשר עליך ואחזי בה ותאחז בה וימד שש שערים וישת עליה ויבא העיר׃
Cantique des Cantiques 5:7
מצאני השמרים הסבבים בעיר הכוני פצעוני נשאו את רדידי מעלי שמרי החמות׃