Esaïe 19:14
יהוה מסך בקרבה רוח עועים והתעו את מצרים בכל מעשהו כהתעות שכור בקיאו׃
Esaïe 29:9
התמהמהו ותמהו השתעשעו ושעו שכרו ולא יין נעו ולא שכר׃
Psaumes 107:27
יחוגו וינועו כשכור וכל חכמתם תתבלע׃
Esaïe 1:8
ונותרה בת ציון כסכה בכרם כמלונה במקשה כעיר נצורה׃
Esaïe 38:12
דורי נסע ונגלה מני כאהל רעי קפדתי כארג חיי מדלה יבצעני מיום עד לילה תשלימני׃
Esaïe 5:7-30
7
כי כרם יהוה צבאות בית ישראל ואיש יהודה נטע שעשועיו ויקו למשפט והנה משפח לצדקה והנה צעקה׃
8
הוי מגיעי בית בבית שדה בשדה יקריבו עד אפס מקום והושבתם לבדכם בקרב הארץ׃
9
באזני יהוה צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדלים וטובים מאין יושב׃
10
כי עשרת צמדי כרם יעשו בת אחת וזרע חמר יעשה איפה׃
11
הוי משכימי בבקר שכר ירדפו מאחרי בנשף יין ידליקם׃
12
והיה כנור ונבל תף וחליל ויין משתיהם ואת פעל יהוה לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו׃
13
לכן גלה עמי מבלי דעת וכבודו מתי רעב והמונו צחה צמא׃
14
לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חק וירד הדרה והמונה ושאונה ועלז בה׃
15
וישח אדם וישפל איש ועיני גבהים תשפלנה׃
16
ויגבה יהוה צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה׃
17
ורעו כבשים כדברם וחרבות מחים גרים יאכלו׃
18
הוי משכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה׃
19
האמרים ימהר יחישה מעשהו למען נראה ותקרב ותבואה עצת קדוש ישראל ונדעה׃
20
הוי האמרים לרע טוב ולטוב רע שמים חשך לאור ואור לחשך שמים מר למתוק ומתוק למר׃
21
הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבנים׃
22
הוי גבורים לשתות יין ואנשי חיל למסך שכר׃
23
מצדיקי רשע עקב שחד וצדקת צדיקים יסירו ממנו׃
24
לכן כאכל קש לשון אש וחשש להבה ירפה שרשם כמק יהיה ופרחם כאבק יעלה כי מאסו את תורת יהוה צבאות ואת אמרת קדוש ישראל נאצו׃
25
על כן חרה אף יהוה בעמו ויט ידו עליו ויכהו וירגזו ההרים ותהי נבלתם כסוחה בקרב חוצות בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה׃
26
ונשא נס לגוים מרחוק ושרק לו מקצה הארץ והנה מהרה קל יבוא׃
27
אין עיף ואין כושל בו לא ינום ולא יישן ולא נפתח אזור חלציו ולא נתק שרוך נעליו׃
28
אשר חציו שנונים וכל קשתתיו דרכות פרסות סוסיו כצר נחשבו וגלגליו כסופה׃
29
שאגה לו כלביא ושאג ככפירים וינהם ויאחז טרף ויפליט ואין מציל׃
30
וינהם עליו ביום ההוא כנהמת ים ונבט לארץ והנה חשך צר ואור חשך בעריפיה׃
Psaumes 38:4
כי עונתי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני׃
Lamentations 1:14
נשקד על פשעי בידו ישתרגו עלו על צוארי הכשיל כחי נתנני אדני בידי לא אוכל קום׃
Osée 4:1-5
1
שמעו דבר יהוה בני ישראל כי ריב ליהוה עם יושבי הארץ כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלהים בארץ׃
2
אלה וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעו׃
3
על כן תאבל הארץ ואמלל כל יושב בה בחית השדה ובעוף השמים וגם דגי הים יאספו׃
4
אך איש אל ירב ואל יוכח איש ועמך כמריבי כהן׃
5
וכשלת היום וכשל גם נביא עמך לילה ודמיתי אמך׃
Matthieu 23:35
למען יבא עליכם כל דם נקי הנשפך בארץ מדם הבל הצדיק עד דם זכריה בן ברכיה אשר רצחתם אותו בין ההיכל ולמזבח׃
Matthieu 23:36
אמן אמר אני לכם בא יבא כל אלה על הדור הזה׃
Jérémie 8:4
ואמרת אליהם כה אמר יהוה היפלו ולא יקומו אם ישוב ולא ישוב׃
Jérémie 25:27
ואמרת אליהם כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל שתו ושכרו וקיו ונפלו ולא תקומו מפני החרב אשר אנכי שלח ביניכם׃
Daniel 11:19
וישב פניו למעוזי ארצו ונכשל ונפל ולא ימצא׃
Amos 8:14
הנשבעים באשמת שמרון ואמרו חי אלהיך דן וחי דרך באר שבע ונפלו ולא יקומו עוד׃
Zacharie 5:5-8
5
ויצא המלאך הדבר בי ויאמר אלי שא נא עיניך וראה מה היוצאת הזאת׃
6
ואמר מה היא ויאמר זאת האיפה היוצאת ויאמר זאת עינם בכל הארץ׃
7
והנה ככר עפרת נשאת וזאת אשה אחת יושבת בתוך האיפה׃
8
ויאמר זאת הרשעה וישלך אתה אל תוך האיפה וישלך את אבן העפרת אל פיה׃
Apocalypse 18:21
וישא מלאך נורא אבן גדולה כפלח רכב וישליכה אל תוך הים לאמר ככה תשלך במערצה בבל העיר הגדולה ולא תמצא עוד׃