Deutéronome 32:23-26
23
אספה עלימו רעות חצי אכלה בם׃
24
מזי רעב ולחמי רשף וקטב מרירי ושן בהמות אשלח בם עם חמת זחלי עפר׃
25
מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה גם בחור גם בתולה יונק עם איש שיבה׃
26
אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם׃
Josué 10:10
ויהמם יהוה לפני ישראל ויכם מכה גדולה בגבעון וירדפם דרך מעלה בית חורן ויכם עד עזקה ועד מקדה׃
Josué 10:11
ויהי בנסם מפני ישראל הם במורד בית חורן ויהוה השליך עליהם אבנים גדלות מן השמים עד עזקה וימתו רבים אשר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב׃
1 Rois 20:29
ויחנו אלה נכח אלה שבעת ימים ויהי ביום השביעי ותקרב המלחמה ויכו בני ישראל את ארם מאה אלף רגלי ביום אחד׃
1 Rois 20:30
וינסו הנותרים אפקה אל העיר ותפל החומה על עשרים ושבעה אלף איש הנותרים ובן הדד נס ויבא אל העיר חדר בחדר׃
Job 18:8-16
8
כי שלח ברשת ברגליו ועל שבכה יתהלך׃
9
יאחז בעקב פח יחזק עליו צמים׃
10
טמון בארץ חבלו ומלכדתו עלי נתיב׃
11
סביב בעתהו בלהות והפיצהו לרגליו׃
12
יהי רעב אנו ואיד נכון לצלעו׃
13
יאכל בדי עורו יאכל בדיו בכור מות׃
14
ינתק מאהלו מבטחו ותצעדהו למלך בלהות׃
15
תשכון באהלו מבלי לו יזרה על נוהו גפרית׃
16
מתחת שרשיו יבשו וממעל ימל קצירו׃
Job 20:24
יברח מנשק ברזל תחלפהו קשת נחושה׃
Amos 5:19
כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדב ובא הבית וסמך ידו על הקיר ונשכו הנחש׃
Génèse 7:11
בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש ביום הזה נבקעו כל מעינת תהום רבה וארבת השמים נפתחו׃
Génèse 19:24
ויהוה המטיר על סדם ועל עמרה גפרית ואש מאת יהוה מן השמים׃
2 Rois 7:2
ויען השליש אשר למלך נשען על ידו את איש האלהים ויאמר הנה יהוה עשה ארבות בשמים היהיה הדבר הזה ויאמר הנכה ראה בעיניך ומשם לא תאכל׃
Deutéronome 32:22
כי אש קדחה באפי ותיקד עד שאול תחתית ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים׃
Psaumes 18:7
ותגעש ותרעש הארץ ומוסדי הרים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו׃
Psaumes 18:15
ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך יהוה מנשמת רוח אפך׃
Psaumes 46:2
על כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים׃
Psaumes 46:3
יהמו יחמרו מימיו ירעשו הרים בגאותו סלה׃