Proverbes 31:6
תנו שכר לאובד ויין למרי נפש׃
Osée 7:14
ולא זעקו אלי בלבם כי יילילו על משכבותם על דגן ותירוש יתגוררו יסורו בי׃
Joël 1:15
אהה ליום כי קרוב יום יהוה וכשד משדי יבוא׃
Esaïe 24:7-9
7
אבל תירוש אמללה גפן נאנחו כל שמחי לב׃
8
שבת משוש תפים חדל שאון עליזים שבת משוש כנור׃
9
בשיר לא ישתו יין ימר שכר לשתיו׃
Esaïe 8:22
ואל ארץ יביט והנה צרה וחשכה מעוף צוקה ואפלה מנדח׃
Esaïe 9:19
בעברת יהוה צבאות נעתם ארץ ויהי העם כמאכלת אש איש אל אחיו לא יחמלו׃
Jérémie 48:33
ונאספה שמחה וגיל מכרמל ומארץ מואב ויין מיקבים השבתי לא ידרך הידד הידד לא הידד׃
Lamentations 5:14
זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם׃
Lamentations 5:15
שבת משוש לבנו נהפך לאבל מחלנו׃
Amos 5:16-20
16
לכן כה אמר יהוה אלהי צבאות אדני בכל רחבות מספד ובכל חוצות יאמרו הו הו וקראו אכר אל אבל ומספד אל יודעי נהי׃
17
ובכל כרמים מספד כי אעבר בקרבך אמר יהוה׃
18
הוי המתאוים את יום יהוה למה זה לכם יום יהוה הוא חשך ולא אור׃
19
כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדב ובא הבית וסמך ידו על הקיר ונשכו הנחש׃
20
הלא חשך יום יהוה ולא אור ואפל ולא נגה לו׃
Matthieu 22:11-13
11
ויהי כבוא המלך לראות את המסבים וירא בהם איש ולא היה לבוש בגדי חתנה׃
12
ויאמר אליו רעי איכה באת הנה ואין לך בגדי חתנה ויאלם׃
13
ויאמר המלך למשרתים אסרו ידיו ורגליו ונשאתם והשלכתם אותו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Luc 16:25
ויאמר אברהם בני זכר כי לקחת טובך בחייך וגם לעזר לקח את הרעות ועתה הוא ינחם ואתה תצטער׃