Esaïe 13:6
הילילו כי קרוב יום יהוה כשד משדי יבוא׃
Esaïe 16:7
לכן ייליל מואב למואב כלה ייליל לאשישי קיר חרשת תהגו אך נכאים׃
Esaïe 20:1
בשנת בא תרתן אשדודה בשלח אתו סרגון מלך אשור וילחם באשדוד וילכדה׃
Jérémie 1:14
ויאמר יהוה אלי מצפון תפתח הרעה על כל ישבי הארץ׃
Jérémie 25:16-20
16
ושתו והתגעשו והתהללו מפני החרב אשר אנכי שלח בינתם׃
17
ואקח את הכוס מיד יהוה ואשקה את כל הגוים אשר שלחני יהוה אליהם׃
18
את ירושלם ואת ערי יהודה ואת מלכיה את שריה לתת אתם לחרבה לשמה לשרקה ולקללה כיום הזה׃
19
את פרעה מלך מצרים ואת עבדיו ואת שריו ואת כל עמו׃
20
ואת כל הערב ואת כל מלכי ארץ העוץ ואת כל מלכי ארץ פלשתים ואת אשקלון ואת עזה ואת עקרון ואת שארית אשדוד׃