Psaumes 58:10
ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע׃
Psaumes 58:11
ויאמר אדם אך פרי לצדיק אך יש אלהים שפטים בארץ׃
Psaumes 64:9
וייראו כל אדם ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו׃
Esaïe 14:4
ונשאת המשל הזה על מלך בבל ואמרת איך שבת נגש שבתה מדהבה׃
Esaïe 14:5
שבר יהוה מטה רשעים שבט משלים׃
Psaumes 52:7
הנה הגבר לא ישים אלהים מעוזו ויבטח ברב עשרו יעז בהותו׃
Jérémie 50:23
איך נגדע וישבר פטיש כל הארץ איך היתה לשמה בבל בגוים׃
Jérémie 51:20-23
20
מפץ אתה לי כלי מלחמה ונפצתי בך גוים והשחתי בך ממלכות׃
21
ונפצתי בך סוס ורכבו ונפצתי בך רכב ורכבו׃
22
ונפצתי בך איש ואשה ונפצתי בך זקן ונער ונפצתי בך בחור ובתולה׃
23
ונפצתי בך רעה ועדרו ונפצתי בך אכר וצמדו ונפצתי בך פחות וסגנים׃