Esaïe 14:3-11
3
והיה ביום הניח יהוה לך מעצבך ומרגזך ומן העבדה הקשה אשר עבד בך׃
4
ונשאת המשל הזה על מלך בבל ואמרת איך שבת נגש שבתה מדהבה׃
5
שבר יהוה מטה רשעים שבט משלים׃
6
מכה עמים בעברה מכת בלתי סרה רדה באף גוים מרדף בלי חשך׃
7
נחה שקטה כל הארץ פצחו רנה׃
8
גם ברושים שמחו לך ארזי לבנון מאז שכבת לא יעלה הכרת עלינו׃
9
שאול מתחת רגזה לך לקראת בואך עורר לך רפאים כל עתודי ארץ הקים מכסאותם כל מלכי גוים׃
10
כלם יענו ויאמרו אליך גם אתה חלית כמונו אלינו נמשלת׃
11
הורד שאול גאונך המית נבליך תחתיך יצע רמה ומכסיך תולעה׃
Ezechiel 28:8
לשחת יורדוך ומתה ממותי חלל בלב ימים׃
Ezechiel 28:9
האמר תאמר אלהים אני לפני הרגך ואתה אדם ולא אל ביד מחלליך׃
Matthieu 11:23
ואת כפר נחום המרוממה עד השמים עד שאול תורדי כי הגבורות אשר נעשו בתוכך לו בסדום נעשו כי עתה עמדה על תלה עד היום הזה׃
Actes 12:22
ויריעו לו העם לאמר קול אלהים הוא ולא קול אדם׃
Actes 12:23
ויכהו מלאך יהוה פתאם עקב אשר לא נתן הכבוד לאלהים ויאכלהו תולעים ויגוע׃
Apocalypse 19:20
ותתפש החיה ונביא השקר אתה אשר עשה האותות לפניה אשר הדיח בהן את נשאי תו החיה והמשתחוים לצלמה וחיים השלכו שניהם באגם האש הבער בגפרית׃
Ezechiel 32:23
אשר נתנו קברתיה בירכתי בור ויהי קהלה סביבות קברתה כלם חללים נפלים בחרב אשר נתנו חתית בארץ חיים׃