Esaïe 9:4
כי את על סבלו ואת מטה שכמו שבט הנגש בו החתת כיום מדין׃
Esaïe 14:25
לשבר אשור בארצי ועל הרי אבוסנו וסר מעליהם עלו וסבלו מעל שכמו יסור׃
2 Rois 18:13
ובארבע עשרה שנה למלך חזקיה עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה הבצרות ויתפשם׃
2 Rois 18:14
וישלח חזקיה מלך יהודה אל מלך אשור לכישה לאמר חטאתי שוב מעלי את אשר תתן עלי אשא וישם מלך אשור על חזקיה מלך יהודה שלש מאות ככר כסף ושלשים ככר זהב׃
Nahoum 1:9-13
9
מה תחשבון אל יהוה כלה הוא עשה לא תקום פעמים צרה׃
10
כי עד סירים סבכים וכסבאם סבואים אכלו כקש יבש מלא׃
11
ממך יצא חשב על יהוה רעה יעץ בליעל׃
12
כה אמר יהוה אם שלמים וכן רבים וכן נגזו ועבר וענתך לא אענך עוד׃
13
ועתה אשבר מטהו מעליך ומוסרתיך אנתק׃
Esaïe 37:35
וגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי׃
2 Samuel 1:21
הרי בגלבע אל טל ואל מטר עליכם ושדי תרומת כי שם נגעל מגן גבורים מגן שאול בלי משיח בשמן׃
Psaumes 2:1-3
1
למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק׃
2
יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יהוה ועל משיחו׃
3
ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבתימו׃
Psaumes 2:6-3
Psaumes 20:6
עתה ידעתי כי הושיע יהוה משיחו יענהו משמי קדשו בגברות ישע ימינו׃
Psaumes 45:7
אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך׃
Psaumes 84:9
מגננו ראה אלהים והבט פני משיחך׃
Psaumes 89:20-52
20
מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו׃
21
אשר ידי תכון עמו אף זרועי תאמצנו׃
22
לא ישא אויב בו ובן עולה לא יעננו׃
23
וכתותי מפניו צריו ומשנאיו אגוף׃
24
ואמונתי וחסדי עמו ובשמי תרום קרנו׃
25
ושמתי בים ידו ובנהרות ימינו׃
26
הוא יקראני אבי אתה אלי וצור ישועתי׃
27
אף אני בכור אתנהו עליון למלכי ארץ׃
28
לעולם אשמור לו חסדי ובריתי נאמנת לו׃
29
ושמתי לעד זרעו וכסאו כימי שמים׃
30
אם יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכון׃
31
אם חקתי יחללו ומצותי לא ישמרו׃
32
ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם׃
33
וחסדי לא אפיר מעמו ולא אשקר באמונתי׃
34
לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה׃
35
אחת נשבעתי בקדשי אם לדוד אכזב׃
36
זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי׃
37
כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלה׃
38
ואתה זנחת ותמאס התעברת עם משיחך׃
39
נארתה ברית עבדך חללת לארץ נזרו׃
40
פרצת כל גדרתיו שמת מבצריו מחתה׃
41
שסהו כל עברי דרך היה חרפה לשכניו׃
42
הרימות ימין צריו השמחת כל אויביו׃
43
אף תשיב צור חרבו ולא הקימתו במלחמה׃
44
השבת מטהרו וכסאו לארץ מגרתה׃
45
הקצרת ימי עלומיו העטית עליו בושה סלה׃
46
עד מה יהוה תסתר לנצח תבער כמו אש חמתך׃
47
זכר אני מה חלד על מה שוא בראת כל בני אדם׃
48
מי גבר יחיה ולא יראה מות ימלט נפשו מיד שאול סלה׃
49
איה חסדיך הראשנים אדני נשבעת לדוד באמונתך׃
50
זכר אדני חרפת עבדיך שאתי בחיקי כל רבים עמים׃
51
אשר חרפו אויביך יהוה אשר חרפו עקבות משיחך׃
52
ברוך יהוה לעולם אמן ואמן׃
Psaumes 105:15
אל תגעו במשיחי ולנביאי אל תרעו׃
Psaumes 132:10
בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך׃
Psaumes 132:17
שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי׃
Psaumes 132:18
אויביו אלביש בשת ועליו יציץ נזרו׃
Daniel 9:24-26
24
שבעים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קדשך לכלא הפשע ולחתם חטאות ולכפר עון ולהביא צדק עלמים ולחתם חזון ונביא ולמשח קדש קדשים׃
25
ותדע ותשכל מן מצא דבר להשיב ולבנות ירושלם עד משיח נגיד שבעים שבעה ושבעים ששים ושנים תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העתים׃
26
ואחרי השבעים ששים ושנים יכרת משיח ואין לו והעיר והקדש ישחית עם נגיד הבא וקצו בשטף ועד קץ מלחמה נחרצת שממות׃
Luc 4:18
רוח אדני עלי יען משח אתי לבשר ענוים׃
Jean 1:41
הוא פגש בראשונה את שמעון אחיו ויאמר אליו את המשיח מצאנו אשר תרגומו כריסטוס׃
Actes 4:27
כי אמנם נוסדו הורדוס ופנטיוס פילטוס עם הגוים ולאמי ישראל על ישוע עבדך הקדוש אשר משחת׃
1 Jean 2:20
ואתם המשחה לכם מאת הקדוש וידעתם הכל׃
1 Jean 2:27
ואתם המשחה אשר קבלתם מאתו עמדת בכם ולא תצטרכו לאיש אשר ילמדכם כי אם כאשר תלמד אתכם המשחה בכל דבר היא האמת ואיננה כזב וכאשר למדה אתכם כן תעמדו בו׃